ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Asset protection scheme in Greece: towards a resolution of the NPEs problem
Εναλλακτικός τίτλος :Πρόγραμμα προστασίας περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα: προς επίλυση του προβλήματος των ΜΕΑ
Δημιουργός :Mitsopoulos, Andreas
Μητσόπουλος, Ανδρέας
Συντελεστής :Pagratis, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Tzavalis, Ilias (Εξεταστής)
Zacharias, Eleftherios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8812
Περίληψη :The research aim of the present dissertation deals with the major problem of non-performing exposures (NPEs) in the Greek banking system. After the 2008 global financial crisis, which stemmed from the USA as a result of the mortgage market collapse, our country faced and is continuing facing the most severe crisis of the last decades. This crisis commenced in Greece as a sovereign debt crisis and very soon evolved, contaminating the whole banking system. The main impact of this sovereign debt crisis in the banking sector was the large deterioration in value of their assets and the upcoming huge increase in their troubled assets, the non-performing exposures (NPEs).The consequences of these events were at first instance, the transformation of the whole banking system. Many small banks been merged with other banks, leading the Greek banking system to consist of four major systemic banks today. After that, these four remaining systemic banks are striving with the major problem of NPEs. The effective management of NPEs by financial institutions is of paramount importance. The restoration of financial stability depends on this. Market confidence and credit in the financial sector should been improved, as well as the ability of the banking sector to finance the economy in order to lead to a sustainable economic recovery for the country.Today, the Greek banking system still remains with high levels of NPEs compared to the European Union average, despite the great efforts and actions which have been made all these years from financial institutions and governments. The need for a solution is urgent and necessary for a healthy banking system. Since the beginning of the sovereign debt crisis and the upcoming banking crisis with the accumulation of the huge stock of NPEs, the main actions made for dealing with it, was write-offs, provisions and a small amount of non-performing loans (NPLs) portfolios sales, but without success. The last two years a new action plan has been thrown into this “battle”, the Hellenic Asset Protection Scheme (HAPS), named “Hercules”.The “Hercules” is among others the last effort for banks to overcome the major problem of NPEs and to pass into a new era. With the government play the key role of the guarantor in this scheme, which is fully analyzed in chapter 2, and the loans management companies, called “Servicers”, being part of this action plan, it is believed that banks will get rid of the huge stock of NPEs until the end of 2022, derived mainly from the 2008 crisis (“legacy loans”), and return back in their core banking activities, the financing of business and households.
Ο ερευνητικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματεύεται το μείζον πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ύστερα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η οποία προήλθε από τις ΗΠΑ ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης της αγοράς στεγαστικών δανείων, η χώρα μας αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Η κρίση αυτή ξεκίνησε στην Ελλάδα ως κρίση κρατικού χρέους και εξελίχθηκε πολύ σύντομα, μολύνοντας ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα. Ο κύριος αντίκτυπος αυτής της κρίσης κρατικού χρέους στον τραπεζικό τομέα ήταν η μεγάλη επιδείνωση της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων και η επικείμενη τεράστια αύξηση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων τους, των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ).Οι συνέπειες αυτών των γεγονότων ήταν σε πρώτο βαθμό, ο μετασχηματισμός όλου του τραπεζικού συστήματος. Πολλές μικρές τράπεζες συγχωνεύθηκαν με άλλες τράπεζες, με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να αποτελείται από τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες σήμερα. Ύστερα από αυτό, αυτές οι τέσσερις συστημικές τράπεζες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το μείζον πρόβλημα των ΜΕΑ. Η αποτελεσματική διαχείρισή τους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι υψίστης σημασίας. Η αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας εξαρτάται από αυτό. Η εμπιστοσύνη της αγοράς στον χρηματοπιστωτικό τομέα θα πρέπει να βελτιωθεί, καθώς και η ικανότητα του τραπεζικού τομέα να χρηματοδοτήσει την οικονομία προκειμένου να οδηγήσει σε μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη τη χώρα.Σήμερα, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένει με υψηλά επίπεδα ΜΕΑ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις μεγάλες προσπάθειες και ενέργειες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις κυβερνήσεις. Η ανάγκη για την επίλυση του προβλήματος είναι επείγουσα και απαραίτητη για ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. Από την αρχή της κρίσης του δημοσίου χρέους και της επικείμενης τραπεζικής κρίσης με τη συσσώρευση του τεράστιου αποθέματος των ΜΕΑ, οι κύριες ενέργειες για την αντιμετώπισή του ήταν οι διαγραφές, οι προβλέψεις και οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), χωρίς επιτυχία. Τα τελευταία δύο χρόνια ένα νέο σχέδιο δράσης έχει μπει σε αυτή τη «μάχη», το Ελληνικό Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, που ονομάζεται «Ηρακλής».Ο «Ηρακλής» είναι μεταξύ άλλων η τελευταία προσπάθεια για τις τράπεζες να ξεπεράσουν το μείζον πρόβλημα των ΜΕΑ και να περάσουν σε μια νέα εποχή. Με την κυβέρνηση να παίζει τον βασικό ρόλο του εγγυητή σε αυτό το σχέδιο, το οποίο αναλύεται πλήρως στο κεφάλαιο 2, και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων να αποτελούν μέρος αυτού του σχεδίου δράσης, πιστεύεται ότι οι τράπεζες θα απαλλαγούν από το τεράστιο απόθεμα των ΜΕΑ, τα οποία προέρχονται κυρίως από την κρίση του 2008, μέχρι το τέλος του 2022, και θα επιστρέψουν ενεργά στις βασικές τραπεζικές τους δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
Λέξη κλειδί :Hercules
Securitizations
NPEs
NPLs
Ηρακλής
Τιτλοποιήσεις
ΜΕΑ
ΜΕΔ
Διαθέσιμο από :2021-10-16 11:39:08
Ημερομηνία έκδοσης :10/14/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-16 11:39:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mitsopoulos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf