ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ζητήματα κουλτούρας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις (μια προσέγγιση της τουρκικής κουλτούρας)
Εναλλακτικός τίτλος :Cultural issues in international negotiations (an approach to the Turkish culture)
Δημιουργός :Βουδρισλής, Αθανάσιος
Συντελεστής :Καλυβίτης, Σαράντης (Επιβλέπων καθηγητής)
Κοκκινάκη, Φλώρα (Εξεταστής)
fkokkinaki@aueb.gr (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8814
Περίληψη :Η διαπραγμάτευση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της ανθρώπινης δραστηριότητας σε όλες τις διαστάσεις της. Σήμερα είναι γενικά αποδεκτή η αμφίδρομη σχέση μεταξύ διαπραγματεύσεων και κουλτούρας. Επί του θέματος υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία που πραγματεύεται τα θέματα επιρροής της κουλτούρας σε αυτές. Στον αντίποδα, υπάρχει αριθμός ερευνητών που είναι σκεπτικιστικοί σχετικά με το ρόλο και τον αντίκτυπο της κουλτούρας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, η οποία οφείλεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές στις προσπάθειές τους να την μελετήσουν. Επίσης, υπάρχει αριθμός ερευνητών που υποστηρίζουν ότι η κουλτούρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντα ως εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας, αλλά ως ευκαιρία μάθησης που μπορεί να εμπλουτίσει δυνητικά τη διαπραγμάτευση. Στο ανωτέρω πλαίσιο και χωρίς να αμφισβητούνται ή να παραβλέπονται οι απόψεις των ερευνητών που είναι σκεπτικιστικοί σχετικά με το ρόλο της κουλτούρας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, στην εργασία καταβλήθηκε προσπάθεια καταγραφής της επιρροής που έχει η κουλτούρα στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει δυνατή η προσέγγιση της τουρκικής διαπραγματευτικής κουλτούρας. Αρχικά, το υπάρχον θεωρητικό υπόβαθρο της σχέσης διαπραγμάτευσης - κουλτούρας. Παρουσιάζονται τα διαπραγματευτικά χαρακτηριστικά κατά Jeswald Salacusen, το στυλ διαπραγμάτευσης βάση των πολιτιστικών επιρροών, η σχέση κουλτούρας - διαπραγματευτικού στυλ κατά τον Janosik, οι διαπολιτισμικές στρατηγικές Διαπραγμάτευσης κατά Stephen Weiss, το μοντέλο Thomas-Kilmann, η θεωρία Hofstede's και οι απόψεις Phatak και Habib. Κατόπιν, με σκοπό την κατανόηση της τουρκικής κουλτούρας πραγματοποιείται μια σύντομη ιστορική ανάδρομη της Τουρκίας, καθώς και ανάλυση της τουρκικής πολιτιστικής και διαπραγματευτικής κουλτούρας. Τέλος, αντί συμπερασμάτων, επιχειρείται μια καταγραφή χρήσιμων σημείων που θα μπορούσε να ακολουθήσει μια διαπραγματευόμενη ομάδα με αντίστοιχη της Τουρκίας. Επίσης, καταρτίστηκε ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από αριθμό ατόμων αναφορικά με τα ευρήματα της τουρκικής κουλτούρας. Αναμφίβολα, υπάρχει σημαντικός χώρος προς περαιτέρω μελέτη επί του θέματος, αλλά και γενικότερα για τη μελέτη της διαπραγματευτικής κουλτούρας των λαών, όπου συναντώνται διαφορετικές προσεγγίσεις στη σκέψη και στη νοοτροπία.
Negotiation is an important part of human activity in all its dimensions. It is generally accepted the relationship between negotiation and culture today. There is ample literature on the subject. In contrast, there are a number of researchers who are skeptical about the role and impact of culture in international negotiations, which is due to the challenges that researchers face in their efforts to study it. There are also a number of researchers who argue that culture should not always be seen as an obstacle to reaching an agreement, but as a learning opportunity that can potentially enrich bargaining. In the above context, without questioning or ignoring the views of researchers who are skeptical about the role of culture in international negotiations, the paper attempted to record the influence of culture in international negotiations, so as to, then, record the Turkish bargaining culture. At First, it takes place the presentation of the existing theoretical background of the negotiation-culture relationship. The paper record the Jeswald Salacusen negotiating characteristics, the style of negotiation based on cultural influences, the relationship between culture and negotiation style by Janosik, the intercultural Negotiation strategies by Stephen Weiss, the model of Thomas-Kilmann and the theory by Hofstede Then, in order to understand Turkish culture, it takes place a brief historical retrospective of Turkey, as well as an analysis of Turkish culture and negotiation culture. Finally, instead of conclusions, it was record a useful list of points that could be followed by a negotiating team with a Turkish one. Last but not least, a questionnaire was completed by a number of people, so as to verify the findings of Turkish culture. Undoubtedly, there is more space for further study of the subject, but also in general for the role of the culture in international negotiations
Λέξη κλειδί :Κουλτούρα
Διεθνείς διαπραγματεύσεις
Τουρκική κουλτούρα
Culture
International negotiations
Turkish negotiations
Διαθέσιμο από :2021-10-17 17:19:03
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-17 17:19:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Voudrislis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf