ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τράπεζες και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ερευνητική μελέτη ανάλυσης και αξιολόγησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος για την περίοδο 2015-2019 με έμφαση στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
Εναλλακτικός τίτλος :Banks and financial system. Research study on the analysis and evolution of Greek banking system for the period 2015-2019 focusing on the treatment of non performing loans
Δημιουργός :Σπυροπούλου, Παυλίνα
Συντελεστής :Παγκράτης, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Ζαχαριάς, Ελευθέριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :92σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8817
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια και κυρίως από το 2010 και μετά, ελέω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι τάσεις τις αγοράς έχουν επιφέρει ισχυρές πιέσεις στους οικονομικούς οργανισμούς δυσχεραίνοντας σε μεγάλο βαθμό την επιχειρηματική τους δράση. Στα πλαίσια αυτά το μεγαλύτερο βάρος έχει πέσει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των χωρών το οποίο κλήθηκε να διατηρήσει τη λειτουργία του σε επίπεδα στήριξης της οικονομίας, παρά τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετώπισε.Στη Ελλάδα το χρηματοπιστωτικό σύστημα και κυρίως το τραπεζικό σύστημα χτυπήθηκε ισχυρά από την οικονομική κατάσταση που βίωσε η χώρα λόγω των αυστηρών μέτρων λιτότητας, των Capital controlsκαι την απότομη άνοδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η όλη κατάσταση έφερε τις ελληνικές τράπεζες σε μία ιδιαιτέρως δυσμενή κατάσταση τα προηγούμενα έτη η οποία είχε ισχυρό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία.Η παρούσα εργασία εστιάζει το ερευνητικό της ενδιαφέρον στην μελέτη και αξιολόγηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος διαχρονικά, μέσω της οποίας επιχειρείται η προβολή των παθογενειών του, και οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης σε αυτό. Η εργασία εστιάζει κυρίως στην αξιολόγηση των θεμελιωδών μεγεθών τα οποία προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, μέσω της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών τους, όπως είναι η ρευστότητα, η κερδοφορία, η κεφαλαιακή επάρκεια και η αποτελεσματικότητά τους.Επίσης ειδικές αναφορές πραγματοποιούνται γύρω από το κομμάτι των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη. Εξετάζεται η εξέλιξή τους, οι συνέπειες που προκάλεσαν στο τραπεζικό σύστημα και στην ελληνική οικονομία στο σύνολό της καθώς και στις πολιτικές αντιμετώπισής τους.
In recent years, and especially since 2010, due to the global financial crisis, market trends have put strong pressure on financial institutions, greatly hampering their business activities. In this context, the greatest burden has fallen on the financial system of the countries, which was called to maintain its operation at levels of support for the economy, despite the multiple problems it faced.In Greece, the financial system and especially the banking system were hit hard by the economic situation experienced by the country due to strict austerity measures, Capital controls and the sharp rise in non performing loans. The whole situation has put Greek banks in a particularly difficult situation in recent years which has had a strong impact on the Greek economy.The present project focuses its research interest on the study and evaluation of the Greek banking system over time, through which the projection of its pathogenesis is attempted, and the consequences of the economic crisis on it.The project focuses mainly on the evaluation of the fundamental figures that result from the financial statements of the four Greek systemic banks, through the analysis of their financial ratios, such as liquidity, profitability, capital adequacy and efficiency.Also, special reports are made around the part of Non-Performing Loans in Greece in recent years. Their evolution, the consequences they caused to the banking system and to the Greek economy as a whole, as well as to the policies for dealing with them, are examined.
Λέξη κλειδί :Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Τραπεζικά ιδρύματα
Χρηματοοικονομικοί δείκτες
Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
Σχέδιο Ηρακλής
Financial system
Banking institutions
Financial ratios
Non-performing exposures
Hercules plan
Ημερομηνία έκδοσης :15-10-2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-17 17:18:02
Ημερομηνία αποδοχής :2021-10-19 10:12:43
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Spyropoulou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf