ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Digital transformation in the Greek pharma industry
Εναλλακτικός τίτλος :Ψηφιακός μετασχηματισμός ελληνικού φαρμακευτικού κλάδου
Δημιουργός :Πούλου, Μαρία-Ολυμπία
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8839
Περίληψη :Η συνεχής εξέλιξη και βελτίωση των ψηφιακών τεχνολογιών καθιστά επιτακτική ανάγκη τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σημερινών επιχειρήσεων και δη των φαρμακευτικών, οι οποίες επωφελούνται από τα πολύπλευρα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την τεχνολογική τους εξέλιξη. Μάλιστα, πολλές εταιρίες βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης του στρατηγικού πλάνου τους, το οποίο βασίζεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό πολλών τομέων/ λειτουργιών των οργανισμών.Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην εξέταση της σημασίας του όρου «ψηφιακός μετασχηματισμός» για τις φαρμακευτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Επίσης, στοχεύει στην μελέτη του βαθμού υιοθέτησης διαφόρων ψηφιακών τεχνολογιών από τις φαρμακευτικές εταιρίες καθώς και στην πλαισίωση των σημαντικότερων εμποδίων που εμφανίζονται κατά το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες που απαντούν στα παραπάνω ερωτήματα, σχεδιάστηκε μια έρευνα ερωτηματολογίου. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αποτελούν στελέχη φαρμακευτικών εταιριών που προέρχονται από διάφορα τμήματα των οργανισμών που εργάζονται – κυρίως από το τμήμα πληροφορικής/ ψηφιακού μετασχηματισμού και το τμήμα marketing.
The continuous development and improvement of the available digital technologies, the digital transformation of pharmaceutical companies a necessity. Pharmaceutical companies benefit from the multidimensional advantages, which arise from their technological development. In fact, many companies are currently in the process of implementing their strategic plan, which is based on the digital transformation of many operations/ functions of their organizations. This dissertation aims to investigate the meaning of the term “digital transformation” for the pharmaceutical companies that operate in Greece. Moreover, it aims to study the degree of adoption of various digital technologies by pharmaceutical companies as well as to frame the most important obstacles that appear during the journey of digital transformation.In order to obtain all the necessary information, a questionnaire survey has been conducted. The participants in the research are executives of pharmaceutical companies that come from various departments of the organizations they work for - mainly from the IT / digital transformation department and the marketing department.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακός μετασχηματισμός
Φαρμακευτικός κλάδος
Ψηφιακές τεχνολογίες
Digital transformation
Pharmaceutical Industry
Digital Technologies
Διαθέσιμο από :2021-10-21 14:20:40
Ημερομηνία έκδοσης :12/17/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-21 14:20:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Poulou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf