ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Optimal allocation asset and hedging with futures
Δημιουργός :Ταράνη, Σοφία
Συντελεστής :Τοπάλογλου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σκούρας, Σπύρος (Εξεταστής)
Μπίλιας, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αποτελεί την Μεταπτυχιακή μου διατριβή για το Μ.Π.Σ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές με κατεύθυνση τα Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων και η αντιστάθμιση κινδύνου μέσω Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς και δημοφιλέστερους τομείς της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η βέλτιστη κατανομή των περιουσιακών στοιχείων που έχει στην διάθεση του ένας επενδυτής κάτω από συνθήκες αστάθειας και κινδύνου της αγοράς. Στόχος των ιδιωτών επενδυτών και των επιχειρήσεων είναι η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του χαρτοφυλακίου τους με την ανάληψη όσο το δυνατόν λιγότερου κινδύνου.Βασική μου επιδίωξη υπήρξε η παρουσίαση μιας ρεαλιστικής εξομοίωσης ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου βασιζόμενο στις αρχές που διέπουν τόσο την θεωρία χαρτοφυλακίου όσο και την διαχείριση χρηματοοικονομικών εργαλείων για την αντιστάθμιση του κινδύνου. Για τον λόγο αυτό η δομή της εργασίας είναι τέτοια ώστε στα τέσσερα πρώτα κεφάλαια να γίνεται η θεωρητική προσέγγιση του προβλήματος που μελετάμε και στο πέμπτο να γίνεται η εμπειρική του εφαρμογή.Στο θεωρητικό τμήμα παρουσιάζονται τα κυριότερα είδη των χρηματοοικονομικών κινδύνων που εμφανίζονται στις αγορές καθώς επίσης και η θεωρία της στοχαστικής κυριαρχίας ως μέτρο κινδύνου για την βέλτιστη σύνθεση του χαρτοφυλακίου μου. Επίσης στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο υπερβαίνουν τις συμβατικές μεθόδους εξάλειψης του κινδύνου παρέχοντας στους επενδυτές το περιθώριο αύξησης των κερδών τους ακόμη και στις περιπτώσεις που το χαρτοφυλάκιο που έχουν στην κατοχή τους αποδειχθεί αναποτελεσματικό.Τέλος στην εμπειρική εφαρμογή, έχοντας ως βάση τις ιστορικές τιμές κλεισίματος του χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500 επιδιώκουμε την δημιουργία βέλτιστων χαρτοφυλακίων όπως επίσης και την αντιστάθμιση του συστηματικού κινδύνου κάνοντας χρήση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ).
This paper represents the Thesis of my MSc « International Business Economics » of Athens University of Economics and Business. The optimization of portfolios and hedging through derivatives are two of the most important and popular sectors of Finance.The topic of this paper is the optimal distribution of available to investor assets, under conditions of market instability and risk. The goal of private investors and companies is the maximization of portfolio profitability while taking as little risk as possible.My main objective was the presentation of a realistic simulation of an investment portfolio based on the principles that govern both portfolio theory and the utilization of financial instruments for hedging. For that reason, the structure of the paper is such as the first four chapters present the theoretical approach of the question and the fifth the empirical application.In the theoretical section are presented the main types of financial risks that appear in a market and the theory of stochastic dominance as a measure of risk for the optimal composition of my portfolio. Also, the third chapter presents the derivatives and the financial products, as well as how they overcome the conventional ways of risk elimination, offering inversions the opportunity to maximize their profit even in cases where their portfolio is proven to be inefficient.Lastly in the empirical application, based on the historical closing prices of the S&P 500 index we seek the creation of optimal portfolios as well as the hedging of systematic risk using futures contracts.
Λέξη κλειδί :Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου
Στοχαστική κυριαρχία
Αντιστάθμιση κινδύνου
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
Portfolio optimization
Stochastic dominance
Hedging
Future contracts
Ημερομηνία έκδοσης :21-10-2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-21 23:20:50
Ημερομηνία αποδοχής :2021-10-26 11:27:38
Δικαιώματα χρήσης :Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tarani_2021.pdf

Τύπος: application/pdf