ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The innovation in banking industry and Covid-19 pandemic. The case study of National Bank of Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Η καινοτομία στον τραπεζικό κλάδο και η πανδημία του Covid-19. Η μελέτη περίπτωσης της Εθνικής Τράπεζας
Δημιουργός :Kostaki, Stamatia
Κωστάκη, Σταματία
Συντελεστής :Economides, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Topaloglou, Nikolaos (Εξεταστής)
Pagratis, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8859
Περίληψη :The advent of technology has created radical changes to the financial sector. A new type of companies has emerged (known as FinTech) and provide financial services similar to those provided by the banks. Banks, in order to remain competitive and promote customer experience, have made significant effort to transform their services into digital either by collaborating with FinTech companies or creating their own applications. The COVID-19 pandemic outbreak precipitated the adoption of the digital banking services from the public and created a new era in the banking sector. The scope of this dissertation is to explore how technology and financial sectors have emerged during the last years and what was the impact of the pandemic in this sector. Moreover, the digital services of the National Bank of Greece are presented and the impact of the pandemic on the number and volume of the transactions through the digital channels provided.
Η έλευση της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει ριζικές αλλαγές στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ένας νέος τύπος εταιρειών (γνωστός ως FinTech) κάνει την εμφάνιση που παρέχει παρόμοιες υπηρεσίες με αυτές των τραπεζών. Οι τράπεζες λοιπόν, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να βελτιστοποιήσουν την εμπειρία των πελατών, καταβάλουν σημαντική προσπάθεια να μετατρέψουν τις υπηρεσίες τους σε ψηφιακές είτε συνεργαζόμενες με εταιρείες FinTech είτε δημιουργώντας τις δικές τους εφαρμογές. Το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 επιτάχυνε την υιοθέτηση των υπηρεσιών ψηφιακής τραπεζικής από το κοινό και δημιούργησε μια νέα εποχή στον τραπεζικό τομέα. Το αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τη συνύπαρξη της τεχνολογίας με τον τραπεζικό κλάδο τα τελευταία χρόνια και ποιος ήταν ο αντίκτυπος της πανδημίας σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, παρουσιάζονται οι ψηφιακές υπηρεσίες της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και ο αντίκτυπος της πανδημίας στον αριθμό και τον όγκο των συναλλαγών μέσω των παρεχόμενων ψηφιακών καναλιών.
Λέξη κλειδί :Fintech
Digital banking
Retail banking
Covid-19 pandemic
NBG
Τεχνολογική καινοτομία
Ψηφιακή τραπεζική
Λιανική τραπεζική
Πανδημία
Κορωνοϊός
ΕΤΕ
Διαθέσιμο από :2021-10-24 00:54:19
Ημερομηνία έκδοσης :10/22/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-24 00:54:19
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kostaki_2021.pdf

Τύπος: application/pdf