ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Optimization methods for combined problems in transportation and logistics management
Εναλλακτικός τίτλος :Μέθοδοι βελτιστοποίησης για συνδυασμένα προβλήματα μεταφορών και διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας
Δημιουργός :Manousakis, Eleftherios G.
Μανουσάκης, Ελευθέριος
Συντελεστής :Zachariadis, Emmanouil (Επιβλέπων καθηγητής)
Pramatari, Aikaterini (Εξεταστής)
Repoussis, Panagiotis (Εξεταστής)
Ioannou, George (Εξεταστής)
Kiranoudis, Chris (Εξεταστής)
Mourtos, Yiannis (Εξεταστής)
Androutsopoulos, Konstantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :204p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8877
Περίληψη :In this PhD thesis, a collection of complex operations research problems with application in transportation and supply chain management is examined and solved. The main characteristic of the studied models is that they integrate the traditional vehicle routing decisions with other procedures such as production decisions, inventory control and distribution decisions. In other words, these models integrate the day-to-day operational decisions with tactical decisions creating ample space for high-quality performance and cost savings. They arise in practical applications of transportation and logistics, and therefore, are of great importance for both practitioners and researchers. This thesis presents a variety of high performing methodological approaches (exact, metaheuristic, matheuristic) and also extends existing models to create more applied and realistic variants that better express common business requirements. Namely, the Inventory Routing Problem and the Production Routing problem are studied. A spectrum of powerful and efficient optimization methods is developed and proposed ranging from a Branch-and-Cut algorithm and Tabu Search to a hybrid matheuristic algorithm that incorporates mathematical programming components into a local search framework. Moreover, from a modelling aspect efficient two-commodity formulations are developed, whereas a new problem variant is introduced in pursue of reducing the gap between theoretical knowledge and practice.
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζεται και επιλύεται μια συλλογή σύνθετων προβλημάτων επιχειρησιακής έρευνας με εφαρμογές στην διοίκηση μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας. Το κύριο χαρακτηριστικό των μοντέλων που μελετώνται είναι ότι ενσωματώνουν τις κλασικές διαδικασίες δρομολόγησης οχημάτων με άλλες διαδικασίες όπως αποφάσεις παραγωγής, έλεγχο αποθέματος και αποφάσεις διανομής. Με άλλα λόγια, αυτά τα μοντέλα ενσωματώνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε καθημερινό επίπεδο με τις αποφάσεις σε τακτικό επίπεδο, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο προοπτικές εξοικονόμηση κόστους. Τα προβλήματα αυτά προκύπτουν σε πρακτικές εφαρμογές της εφοδιαστικής αλυσίδας, και ως εκ τούτου, έχουν μεγάλη σημασία τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους ερευνητές. Η παρούσα διατριβή παρουσιάζει ένα φάσμα μεθοδολογικών προσεγγίσεων (ακριβείς, μεταευρετικές, μαθ-ευρετικές) και επίσης, επεκτείνει υπάρχοντα μοντέλα με στόχο τη δημιουργία περισσότερων εφαρμόσιμων και ρεαλιστικών παραλλαγών που αντικατοπτρίζουν καλύτερα το επιχειρηματικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, μελετάται το Πρόβλημα Δρομολόγησης Αποθέματος και το Πρόβλημα Δρομολόγησης Παραγωγής. Διαφορετικές μέθοδοι βελτιστοποίησης ανταπτύσσονται και δοκιμάζονται ξεκινώντας από έναν αλγόριθμο Branch-and-Cut και Tabu Search και φτάνοντας μέχρι έναν υβριδικό αλγόριθμο που ενσωματώνει στοιχεία μαθηματικού προγραμματισμού σε ένα πλαίσιο τοπικό αναζήτησης. Οι προτεινόμενες μεθοδολογίες καταφέρνουν να βελτιώσουν τις καλύτερες γνωστές λύσεις της βιβλιογραφίας για πλήθος προβλημάτων. Επιπλέον, από την άποψη της μοντελοποίησης αναπτύσσονται αποδοτικά μοντέλα μαθηματικού προγραμματισμού, τύπου two-commodity flow, ενώ μια νέα παραλλαγή προβλήματος εισάγεται προς την κατεύθυνση της γεφύρωσης θεωρητικής γνώσης και πράξης.
Λέξη κλειδί :Supply chain management
Logistics management
Combinatorial optimization
Matheuristic algorithms
Operations research
Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας
Διοίκηση μεταφορών
Συνδυαστική βελτιστοποίηση
Μαθ-ευρετικοί αλγόριθμοι
Επιχειρησιακή έρευνα
Διαθέσιμο από :2021-11-01 17:44:45
Ημερομηνία έκδοσης :10/15/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-11-01 17:44:45
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Manousakis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf