ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Real options in energy industry
Εναλλακτικός τίτλος :Real options στη βιομηχανία ενέργειας
Δημιουργός :Kavvadas, Evangelos
Καββαδάς, Ευάγγελος
Συντελεστής :Topaloglou, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Tzavalis, Ilias (Εξεταστής)
Pagratis, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8890
Περίληψη :This diploma thesis has its main goal to describe the use of real options in the decision making and valuations related to energy industry and more specifically to the natural gas and oil extraction and production, and electric power generation. The main part consists of two major sections. One section focuses more on the financial and real options theory as presented in the literature whereas, the other section specializes on the energy industry and how the uncertainties or the decisions and the managerial flexibility can be expressed mathematically and modeled with the real options framework.
Αυτή η διπλωματική εργασία έχει ως κύριο στόχο την περιγραφή της χρήσης των real options στη λήψη αποφάσεων και διαδικασία κοστολογήσεων σχετικά με τη βιομηχανία ενέργειας και ειδικότερα στην εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου και την διαδικασία επεξεργασίας και παραγωγής του τελικού τους προϊόντος, καθώς και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το βασικό μέρος της εργασίας αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος επικεντρώνεται περισσότερο στη θεωρία των χρηματοοικονομικών και real options όπως παρουσιάζεται στην βιβλιογραφία, ενώ το δεύτερο μέρος ειδικεύεται στην ενεργιακή βιομηχανία και πώς οι αβεβαιότητες ή οι επιλογές καθώς και η διοικητική ευελιξία μπορεί να εκφραστεί μαθηματικά και να μοντελοποιηθεί με χρήση των real options.
Λέξη κλειδί :Real options
Energy
Industry
Παράγωγα
Βιομηχανία
Ενέργεια
Διαθέσιμο από :2021-11-09 18:16:19
Ημερομηνία έκδοσης :11/08/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-11-09 18:16:19
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kavvadas_2021.pdf

Τύπος: application/pdf