ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Mergers and acquisitions in the European banking sector
Εναλλακτικός τίτλος :Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα
Δημιουργός :Goumenos, Dionysios
Γούμενος, Διονύσιος
Συντελεστής :Leledakis, Georgios (Επιβλέπων καθηγητής)
Spyrou, Spyros (Εξεταστής)
Georgoutsos, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8906
Περίληψη :The present study examines the value creation through European bank Mergers and Acquisitions between 2000 and 2019. Following the event-study analysis method, positive Cumulative Abnormal Returns around the deal announcement day are interpreted as value creation. Based on the results, acquires earn in most cases slightly positive and significant abnormal returns, while targets earn extremely positive and significant returns around the announcement day. The targets abnormal returns are explained using the least-squares method. The regression’s dependent variable is the CAR, while the independent variables are the firm’s size, the leverage, the Return on Equity, The return on Assets, the deal premium, the dividend yield, the ratios book to market and earnings to price and a dummy variable for cross-border deals. Among them, leverage, premium, return on assets, return on equity and firm’s size seem to have a significant influence on targets CAR.
Η παρούσα μελέτη εξετάζει την αποτελεσματικότητα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών στον Ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο από το 2000 έως το 2019. Μέσω της μεθόδου μελέτης των επιχειρηματικών συμβάντων, οι θετικές υπεραποδόσεις γύρω από την ημερομηνία ανακοίνωσης της συναλλαγής ερμηνεύονται ως δημιουργία αξίας. Βάσει των αποτελεσμάτων, οι εταιρείες αγοραστές απολαμβάνουν ελαφρώς θετικές και στατιστικά σημαντικές υπεραποδόσεις, ενώ οι εταιρείες στόχοι κερδίζουν πολύ υψηλές και στατιστικά σημαντικές. Οι υπεραποδόσεις των στόχων εξηγούνται στη συνέχεια μέσω της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων. Ως εξαρτημένη μεταβλητή στην παλινδρόμηση χρησιμοποιούνται οι αθροιστικές υπεραποδόσεις ενώ ως ανεξάρτητες, το μέγεθος της εταιρείας, η μόχλευση, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, η αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων, η προσαύξηση επί της τρέχουσας αξίας της μετοχής, η μερισματική απόδοση, οι δείκτες λογιστική προς αγοραία αξία και καθαρά κέρδη προς την κεφαλαιοποίηση και μια διωνυμική μεταβλητή για διασυνοριακές συναλλαγές. Μεταξύ αυτών, η μόχλευση, η προσαύξηση επί της τρέχουσας αξίας της μετοχής, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, η αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων και το μέγεθος της εταιρείας εξηγούν την δημιουργία θετικών υπεραποδόσεων για τις εταιρείες στόχους.
Λέξη κλειδί :Abnormal return
Announcement day
Target
Υπεραπόδοση
Ημερομηνία ανακοίνωσης
Εταιρεία στόχος
Διαθέσιμο από :2021-11-12 14:35:15
Ημερομηνία έκδοσης :10/31/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-11-12 14:35:15
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Goumenos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf