ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Mergers and acquisitions in European banking sector
Εναλλακτικός τίτλος :Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα
Δημιουργός :Karatzoulis, Evangelos
Καρατζούλης, Ευάγγελος
Συντελεστής :Leledakis, Georgios (Επιβλέπων καθηγητής)
Drakos, Konstantinos (Εξεταστής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8907
Περίληψη :The purpose of this thesis is to analyze the performance of mergers and acquisitions (Μ&Αs) both for target and acquiring banks in Europe for the period 2000-2019. The final sample consists of 64 transactions of acquiring banks and 43 transactions of target banks. Acquiring and target banks which were included in the final sample were publicly listed, all the Μ&Α deals were completed and the acquirer owned a minimum of 50% of shares after the merge.The results agree partial with the existing literature. Researchers report that the investors' reactions to merger and acquisition announcements create value for the shareholders of the target banks and that is in alliance with our results. In particular, the shareholders of target banks benefit from positive and significant abnormal returns. As for the shareholders of acquiring banks, researchers report that their shareholders confronted marginally positive and statistically insignificant abnormal returns on the day of the announcement as well as negative returns during the period after the announcement, which is not aligned to what we have concluded. Our results report that the shareholders of acquiring banks confronted negative and statistically insignificant abnormal returns on the day of the announcement and highly positive and statistically significant abnormal returns during the period after the announcement date.This thesis uses event study methodology, in order to measure the percentage of the efficiency gains that caused an M&A, taking Cumulative Abnormal Returns (CARs) as the dependent variable, in a statistical significant event window. The Average Abnormal Return (AAR) in the announcement day are statistically insignificant and close to 0, and CAR are statistically significant and positive in the event window (-1 ,0). The explanatory variables, used in the Models, were Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA), Leverage, Earnings to Price (E/P), Book to Market (B/M), Dividend Yield, Firm Size and Nation (a binary variable for the geographical location of the banks included in the Μ&Α sample). We have calculated Regression analysis using the least squares method (OLS), in order to investigate the factors influencing the value created for acquiring banks. According to the results, mainly profitability (ROA) and, to a lower degree, Firm Size have a statistically significant effect on the CARs of the acquiring banks. This leads to the conclusion that M&As transactions depend mostly on the profitability and, to a lesser extent, on size of banks that involved in the M&A. For the other examined independent variables (Return on Equity (ROE), Leverage, Earnings to Price (E/P), Book to Market (B/M), Dividend Yield and Nation) we haven’t found statistically significant results.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει την απόδοση των συγχωνεύσεων και εξαγορών (Μ&Α) τόσο για στοχευόμενες τράπεζες (εξαγοραζόμενη) όσο και για εξαγοράζουσες τράπεζες στην Ευρώπη για την περίοδο 2000-2019. Το τελικό δείγμα αποτελείται από 64 συναλλαγές των εξαγοραζουσών τραπεζών και 43 συναλλαγές των τραπεζών-στόχων. Οι εξαγοράζουσες και οι στοχευόμενες τράπεζες που συμπεριλήφθηκαν στο τελικό δείγμα ήταν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, όλες οι συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών ήταν ολοκληρωμένες και ο αγοραστής κατείχε τουλάχιστον το 50% των μετοχών μετά τη συγχώνευση.Τα αποτελέσματα συμφωνούν εν μέρει με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι αντιδράσεις των επενδυτών στις εξαγγελίες συγχωνεύσεων και εξαγορών δημιουργούν αξία για τους μετόχους των στοχευόμενων τραπεζών και αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματά μας. Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι των στοχευόμενων τραπεζών επωφελούνται από θετικές και σημαντικές μη κανονικές αποδόσεις. Όσον αφορά τους μετόχους των εξαγοραζόμενων τραπεζών, ερευνητές αναφέρουν ότι οι μέτοχοί τους αντιμετώπισαν οριακά θετικές και στατιστικά ασήμαντες μη κανονικές αποδόσεις την ημέρα της ανακοίνωσης καθώς και αρνητικές αποδόσεις κατά την περίοδο μετά την ανακοίνωση, κάτι που δεν ευθυγραμμίζεται με ότι έχουμε συμπεράνει. Τα αποτελέσματά μας αναφέρουν ότι οι μέτοχοι των εξαγοραζόμενων τραπεζών αντιμετώπισαν αρνητικές και στατιστικά ασήμαντες μη κανονικές αποδόσεις την ημέρα της ανακοίνωσης και εξαιρετικά θετικές και στατιστικά σημαντικές μη κανονικές αποδόσεις κατά την περίοδο μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης.Αυτή η διπλωματική εργασία χρησιμοποιεί τη Μεθοδολογία Επιχειρηματικών Συμβάντων, προκειμένου να μετρήσει το ποσοστό των κερδών αποδοτικότητας που προκάλεσαν συγχωνεύσεις και εξαγορές, λαμβάνοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή τις Αθροιστικές Μη Κανονικές Αποδόσεις (CARs) σε ένα στατιστικά σημαντικό παράθυρο γεγονότος. Η Μέση Μη Κανονική Απόδοση (AAR) την ημέρα της ανακοίνωσης είναι στατιστικά ασήμαντη και κοντά στο 0, και η Αθροιστική Μη Κανονική Απόδοση είναι στατιστικά σημαντική και θετική στο παράθυρο συμβάντος (-1 ,0). Οι επεξηγηματικές μεταβλητές, που χρησιμοποιήθηκαν στα μοντέλα, ήταν η Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE), η Απόδοση των Περιουσιακών Στοιχείων (ROA), η Μόχλευση, τα Κέρδη ανά μετοχή προς την Τιμή (E/P), η Λογιστική Αξία της εταιρείας προς την Χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της εταιρείας (B/M), η Απόδοση μερίσματος, το Μέγεθος της εταιρείας και η Χώρα (δυαδική μεταβλητή για τη γεωγραφική θέση των τραπεζών που περιλαμβάνονται στο δείγμα συγχωνεύσεων και εξαγορών). Έχουμε υπολογίσει την Ανάλυση Παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS), προκειμένου να διερευνήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την αξία που δημιουργείται για τις εξαγοράζουσες τράπεζες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, κυρίως η Απόδοση των Περιουσιακών Στοιχείων (ROA) και, σε μικρότερο βαθμό, το Μέγεθος της εταιρείας έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στις Αθροιστικές Μη Κανονικές Αποδόσεις των εξαγοραζόμενων τραπεζών. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών εξαρτώνται κυρίως από την κερδοφορία και, σε μικρότερο βαθμό, από το μέγεθος των τραπεζών που συμμετέχουν στις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Για τις άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές που εξετάστηκαν (Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE), Μόχλευση, Κέρδη ανά μετοχή προς την Τιμή (E/P), Λογιστική Αξία της εταιρείας προς την Χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της εταιρείας (B/M), Απόδοση μερίσματος και Χώρα) δεν βρήκαμε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα.
Λέξη κλειδί :Τράπεζες
Mergers
Acquisitions
Banks
Event study methodology
Cumulative abnormal returns
Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Τράπεζες
Μεθοδολογία επιχειρηματικών συμβάντων
Αθροιστικές μη κανονικές αποδόσεις
Διαθέσιμο από :2021-11-14 14:39:29
Ημερομηνία έκδοσης :10/29/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-11-14 14:39:29
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karatzoulis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf