ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το φαινόμενο της χειραγώγησης των κερδών στις οικογενειακές επιχειρήσεις - Μελέτη των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Δημιουργός :Τσώνη, Σοφία Κ.
Συντελεστής :Δουκάκης, Λεωνίδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιουγλέ, Γεωργία (Εξεταστής)
Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8942
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία, ερευνήσαμε το φαινόμενο της χειραγώγησης των κερδών στις εισηγμένες οικογενειακές επιχειρήσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για την περίοδο 2014 – 2019. Η μελέτη αυτή έλαβε χώρα προκειμένου να ελέγξει την ύπαρξη του φαινομένου στις οικογενειακές σε σύγκριση με τις μη οικογενειακές επιχειρήσεις και να πλαισιώσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Για να εξεταστεί η χειραγώγηση των αποτελεσμάτων βασιστήκαμε στα Λογιστικά Δεδουλευμένα (Accrual Earnings Management) και πιο συγκεκριμένα στα Διαφοροποιούμενα Δεδουλευμένα (Discretionary Accruals) τα οποία και βρίσκονται στην διακριτική ευχέρεια της διοίκησης να επηρεάσει. Στο πρώτο μέρος της μελέτης έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκειμένου να πλαισιωθεί η έννοια της χειραγώγησης των κερδών. Η έννοια αναλύθηκε βιβλιογραφικά, καθώς επίσης έγινε αναφορά και στα κίνητρα καθώς και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις. Στο δεύτερο μέρος, μελετήθηκε το φαινόμενο της χειραγώγησης εντός των οικογενειακών και μη οικογενειακών επιχειρήσεων, καθώς επίσης έγινε αναφορά και στις μέχρι τώρα απόψεις που έχουν παρουσιαστεί στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την χειραγώγηση των αποτελεσμάτων όσον αφορά τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Ακόμη παρουσιάστηκε το αντικείμενο της ερευνητικής υπόθεσης της παρούσας εργασίας. Στο τρίτο μέρος έγινε εκτενής αναφορά στη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί αναφορικά με το δείγμα και την μέθοδο συλλογής του, με την εκτίμηση των Διακριτών Δεδουλευμένων αλλά και με το βασικό υπόδειγμα το οποίο θα μελετήσει την ύπαρξη σχέσης μεταξύ των εκτιμώμενων διακριτών δεδουλευμένων και του οικογενειακού ή μη χαρακτήρα της διοίκησης των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεων. Τέλος στο τελευταίο μέρος της ανάλυσης παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά, οι συσχετίσεις αλλά και τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων καθώς και τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας.
This study examines the presence of Earnings Management Practices between the family-owned businesses listed in Athens Stock Exchange (ATHEX) for the period 2014 -2019. The study took place in order to investigate the existence of earnings management practices in family-owned businesses compared to the non-family-owned ones. To detect this existence, we relied on Accrual Earnings Management Practices and more specifically, we used the Discretionary Accruals which are on management’s discretion. In the first part of the study, we gave a definition based on prior literature and some of the motives usually lead to the above-mentioned practices. In the second part, we presented the case within family and non-family businesses and made some references of prior opinions stated. In the third part, we present the methods followed and some details regarding the sample and the observations selected. In the last part of the study, we made conclusions and we calculated the descriptive statistics of the selected samples and regression results.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση κερδών
Διακριτά δεδουλευμένα
Χειραγώγηση μέσω δεδουλευμένων
Earnings management
Discretionary accruals
Accrual earnings management
Διαθέσιμο από :2021-11-20 02:58:40
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-11-20 02:58:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsoni_2021.pdf

Τύπος: application/pdf