ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κατάστρωση σχεδίου μάρκετινγκ (marketing plan) για την επιχείρηση Playkids
Εναλλακτικός τίτλος :Developing a marketing plan for Playkids
Δημιουργός :Καρβούνη, Αλεξάνδρα
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :99σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8947
Περίληψη :Στην ακόλουθη διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός σχεδίου μάρκετινγκ (marketing plan), που θα ακολουθηθεί από την εταιρεία Playkids για να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει, όπως την διείσδυση στην αναπτυσσόμενη αγορά του Ντουμπαι, την αύξηση των κερδών και την αναγνωρισιμότητα σε διεθνές επίπεδο. Για την συγγραφή της εργασίας έχει γίνει εκτενής έρευνα σε ηλεκτρονικές και βιβλιογραφικές πηγές και ενδελεχής έρευνα του εσωτερικού της επιχείρησης.Η εργασίας δομείται σε εφτά κεφάλαια, όπου στα δύο πρώτα κρίθηκε απαραίτητο να γίνει μια θεωρητική ανασκόπηση της έννοιας του μάρκετινγκ γενικότερα σύμφωνα με την θεωρία και την διεθνή βιβλιογραφία αλλά και να αναφερθούν οι λόγοι πραγματοποίησης της έρευνας για να έχει ο αναγνώστης σαφές στο μυαλό το γνωστικό αντικείμενο που θα αναλυθεί στη πορεία.Στη συνέχεια γίνεται μία ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο όπου ξεδιπλώνονται τα είδη της έρευνας και παρουσιάζεται η πρωτογενής έρευνα που υλοποιήσαμε. Τα δεδομένα μας επεξεργάστηκαν με τη μέθοδο του εργαλείου SPSS και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα.Στο κεφάλαιο πέντε γίνεται ανάλυση SWOT, που αποτελεί τη βασική μέθοδο να εντοπίσουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχείρησης. Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται διεξοδικά οι στόχοι που εστιάζει η Playkids κατά την επέκταση στο εξωτερικό, η στρατηγική που θα ακολουθήσει για να οδηγηθεί στην επίτευξη των στόχων. Αφού γίνει η τμηματοποίηση της αγοράς στόχου, θα οδηγηθούμε ομαλά στην εμπορική πολιτική που θα λάβει χώρα καθώς και στις πολιτικές τιμολόγησης, διανομής και προβολής που αποτελούν το μίγμα μάρκετινγκ.Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια σύνοψη της υλοποίησης του προγράμματος μέσα από συγκεκριμένες τακτικές που θα ακολουθήσει η επιχείρηση. Δίνεται ένα σαφές πλάνο από τον προϋπολογισμό που θα δαπανηθεί, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ποιος θα έχει την ευθύνη του κάθε έργου. Η εργασία ολοκληρώνεται με τον έλεγχο των αποτελεσμάτων.
The following dissertation presents the development of a marketing plan, which will be followed by Playkids to achieve its goals, such as penetrating the growing market of Dubai, increasing profits and international recognition. . For the writing of the work has been done extensive research in electronic and bibliographic sources and thorough research of the internal business.The work is structured in seven chapters, where in the first two it was deemed necessary to make a theoretical review of the concept of marketing in general according to the theory and the international literature but also to state the reasons for the research so that the reader has a clear mind object to be analyzed along the way.Then an analysis of the internal and external environment of the company is made and follows the fourth chapter where the types of research are unfolded and the primary research that we implemented is presented. Our data were processed using the SPSS tool method and then the results are presented.Chapter five provides a SWOT analysis, which is the basic method to identify the strengths and weaknesses of the business. The next chapter details the goals that Playkids is focusing on when expanding abroad, the strategy that will be followed to achieve the goals. Once the target market is segmented, we will move smoothly into the commercial policy that will take place as well as the pricing, distribution and promotion policies that make up the marketing mix.The last chapter summarizes the implementation of the program through specific tactics that the company will follow. A clear plan is given of the budget to be spent, specific schedules and who will be responsible for each project. The work is completed by checking the results.
Λέξη κλειδί :Κατάστρωση σχεδίου μάρκετινγκ
Παιδικές χαρές
Ντουμπάι
Αστικός εξοπλισμός
Marketing plan
Playground
Dubai
Town equipment
Διαθέσιμο από :2021-11-18 14:32:28
Ημερομηνία έκδοσης :11/18/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-11-18 14:32:28
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karvouni_2021.pdf

Τύπος: application/pdf