ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :ESG ratings and financial performance in United Kingdom and Greece: the course of the fifteen biggest and smallest English and Greek listed companies from 2013 to 2019
Εναλλακτικός τίτλος :Δείκτες ESG και οικονομικές αποδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα: η πορεία των δεκαπέντε μεγαλύτερων και μικρότερων αγγλικών και ελληνικών εισηγμένων εταιρειών από το 2013 έως το 2019
Δημιουργός :Kefiridis, Konstantinos
Κεφιρίδης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Spyrou, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Drakos, Konstantinos (Εξεταστής)
Kavousanos, Emmanuel (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8963
Περίληψη :The aim of this study is to investigate the relationship between the overall ESG score and the Financial Performance of English and Greek firms through the interval 2013-2019. Two models where used, incorporating monthly and yearly time-series data with dependent variables the excess stock return and ROA respectively. We conduct individual as well as cross-sectional panel regressions in the EViews program for the analysis of our sample, comprising of 30 English (15 biggest and smallest) and 15 Greek (15 biggest) companies, based on their market capitalization, as reported in October 2021. Thesis' structure: Abstract, Introduction, Literature Review, Methodology, Data set and the Variables of the studied models, Analysis of regression results, Limitations and Suggestions for further and additional research, Conclusion of our overall findings.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας ESG και της χρηματοοικονομικής απόδοσης αγγλικών και ελληνικών επιχειρήσεων κατά το διάστημα 2013-2019. Χρησιμοποιούνται δύο μοντέλα που ενσωματώνουν μηνιαία και ετήσια δεδομένα, με εξαρτημένες μεταβλητές την πλεονάζουσα απόδοση μετοχών και την απόδοση στοιχείων ενεργητικού, αντίστοιχα. Εκτελούμε παλινδρομήσεις στο πρόγραμμα EViews για την ανάλυση του δείγματος των 30 Αγγλικών (των 15 μεγαλύτερων και 15 μικρότερων) και 15 Ελληνικών (μεγαλύτερων) επιχειρήσεων, βάσει της αξίας κεφαλαιοποίησης αυτών, αναφερόμενης τον Οκτώβριο 2021. Δομή της διατριβής: Περίληψη, Εισαγωγή, Μεθοδολογία Ανασκόπησης βιβλιογραφίας, Δεδομένα και μεταβλητές των μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν, Ανάλυση Αποτελεσμάτων παλινδρόμησης, Περιορισμοί και προτάσεις για περαιτέρω και συμπληρωματική έρευνα, Συμπέρασμα.
Λέξη κλειδί :ESG
ESG
Sustainability
Greece
United Kingdom
Financial performance
Βιωσιμότητα
Ελλάδα
Ηνωμένο Βασίλειο
Οικονομικές αποδόσεις
Διαθέσιμο από :2021-12-14 15:05:25
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-12-14 15:05:25
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kefiridis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf