ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Autonomous and remote-controlled ships: certain legal, pragmatic and financial issues and implications
Εναλλακτικός τίτλος :Αυτόνομα και τηλεκατευθυνόμενα πλοία: ορισμένα νομικά, ρεαλιστικά και οικονομικά θέματα και επιπτώσεις
Δημιουργός :Biniari, Eleni
Spyridi, Katerina
Μπινιάρη, Ελένη
Σπυρίδη, Αικατερίνη
Συντελεστής :Konstantinidis, Emmanouil (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavousanos, Emmanuel (Εξεταστής)
Moutos, Thomas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8966
Περίληψη :Through the development of modern technologies and artificial intelligence, the shipping industry is facing the challenge of autonomous vessels. However, future applications of this concept and potential business models are not yet well organized or explored. The launch of autonomous vessels is expected to bring new dimensions within the maritime industry. This paper aims to conduct (i) in-depth research of the existing maritime literature, (ii) its benefits from a financial, operational, legal, and social perspective, (iii) suggest changes and adjustments of conventions or legally related aspects, and finally (iv) ethical considerations that will arise.
Μέσω της ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης, η ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζει την πρόκληση των αυτόνομων πλοίων. Ωστόσο, μελλοντικές εφαρμογές αυτής της ιδέας και τα πιθανά επιχειρηματικά μοντέλα δεν έχουν ακόμη καλά οργανωθεί ή διερευνηθεί. Η δρομολόγηση αυτόνομων σκαφών αναμένεται να φέρει νέες διαστάσεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Αυτή η εργασία στοχεύει στη διεξαγωγή (i) σε βάθος έρευνας της υπάρχουσας ναυτιλιακής βιβλιογραφίας, (ii) των οφελών της από οικονομική, επιχειρησιακή, νομική και κοινωνική οπτική, (iii) προτείνει αλλαγές και προσαρμογές συμβάσεων ή νομικά συναφείς πτυχές, και τέλος (iv) ηθικούς παράγοντες που θα προκύψουν.
Λέξη κλειδί :Maritime Autonomous Surface Ships (MASS)
Autonomous vessels
Shore-controlled ships
International Maritime Organisation (IMO)
Safety
Legal issues
Ethical issues
Θαλάσσια Αυτόνομα Πλοία Επιφανείας (MASS)
Αυτόνομα πλοία
Τηλεκατευθυνόμενα πλοία
Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ)
Ασφάλεια
Νομικά ζητήματα
Ηθικά ζητήματα
Διαθέσιμο από :2021-12-15 22:01:30
Ημερομηνία έκδοσης :12/15/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-12-15 22:01:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Biniari_Spyridi_2021.pdf

Τύπος: application/pdf