ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Creation of value and performance effectiveness through mergers and acquisitions in the European banking sector
Εναλλακτικός τίτλος :Δημιουργία αξίας και αποτελεσματικής απόδοσης μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών στον Ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα
Δημιουργός :Chatzidimitri, Panagiota
Χατζηδημήτρη, Παναγιώτα
Συντελεστής :Doukakis, Leonidas (Επιβλέπων καθηγητής)
Papadaki, Afroditi (Εξεταστής)
Siougle, Georgia (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παραρτήματα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :41p.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8975
Περίληψη :In this research paper we examine the market reaction to mergers and acquisitions in the banking industry in the EU, which is particularly intriguing given the increased complexity of corporate governance and the prominence of M&A activity in recent years in Europe. Through our research, we conduct an event study on the EU market (from 2010 to 2020) with two major goals: first, we notice if and when positive value creation occurs, and second, we analyze the drivers of our findings by splitting our data into subsamples and examining specific bank characteristics (banks’ and deals’ size). One of our many important results is that, for the 30 days after the deals' Announcement dates, our empirical analysis shows positive abnormal returns for the acquired banks of around 2.86% and significantly negative abnormal returns for the acquiring banks of approximately -8.63%. This finding is consistent with previous event studies on the M&A EU banking industry wealth effects. Moreover, in this study, the technique used and the hypotheses about the event date and the banking institutions participating in the M&A deals under study are critical, and we additionally show that previous studies regarding the M&A in the EU banking industry (but also in the US market) concentrated too much in the methodology selection and, at the same time, too little on the event date correct identification and selection, which turns out to have a greater influence on the general findings for both bidders and targets.
Σε αυτή την ερευνητική εργασία εξετάζουμε την αντίδραση της αγοράς στις συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο της ΕΕ, η οποία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δεδομένης της αυξημένης πολυπλοκότητάς και της σημαντικότητας που έχουν λάβει οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές τα τελευταία χρόνια στην ΕΕ. Μέσω της έρευνάς μας, διεξάγουμε μια μελέτη και ανάλυση δεδομένων (από το 2010 έως το 2020) με δύο βασικούς στόχους: πρώτον, να παρατηρήσουμε εάν και πότε δημιουργείται αξία για τους μετόχους των τραπεζών και, δεύτερον, να αναλύσουμε τους οδηγούς των ευρημάτων μας διαχωρίζοντας τα δεδομένα μας σε επιμέρους δείγματα και εξετάζοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των τραπεζών (μέγεθος τραπεζών και συναλλαγών). Ένα από τα σημαντικά μας αποτελέσματα είναι ότι, για τις 30 ημέρες μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης των συμφωνιών, η εμπειρική μας ανάλυση δείχνει θετικές πλεονάζουσες αποδόσεις για τις εξαγορασθείσες τράπεζες που προσεγγίζουν κατά μέσο όρο το 2,86% και σημαντικά αρνητικές πλεονάζουσες αποδόσεις για τις εξαγοράζουσες τράπεζες φτάνοντας περίπου το -8,63% κατά μέσο όρο. Το εύρημα αυτό συνάδει με προηγούμενες μελέτες σχετικά με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές του τραπεζικού κλάδου της ΕΕ. Επιπλέον, σε αυτή τη μελέτη, η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε και οι υποθέσεις σχετικά με την ημερομηνία των συμφωνιών και τα τραπεζικά ιδρύματα που συμμετέχουν στις υπό μελέτη συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι κρίσιμες και επιπλέον, μέσω της έρευνάς μας, επισημαίνουμε ότι προηγούμενες μελέτες σχετικά με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο της ΕΕ (αλλά και στην αγορά των Η.Π.Α.) επικεντρώθηκαν υπερβολικά στην επιλογή μεθοδολογίας και, ταυτόχρονα, πολύ λίγο στην επιλογή ημερομηνιών κλειδιά και στον σωστό προσδιορισμό τους, κάτι που αποδεικνύεται ότι έχει μεγαλύτερη επιρροή στα γενικά ευρήματα τόσο για τις εξαγορασθείσες όσο και για τις εξαγοράζουσες τράπεζες.
Λέξη κλειδί :Mergers and acquisitions
Value creation
Abnornal returns
Targets
Bidders
Συγχωνεύσεις και εξαγορές
Δημιουργία αξίας
Πλεονάζουσες αποδόσεις
Διαθέσιμο από :2021-12-20 13:35:20
Ημερομηνία έκδοσης :12/20/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-12-20 13:35:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chatzidimitri_2021.pdf

Τύπος: application/pdf