ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στρατηγική ανάλυση των private equity στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος :Strategic analysis of private equity in Greece
Δημιουργός :Σταυροπούλου, Δήμητρα
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :70σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9082
Περίληψη :Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει την αποτελεσματικότητα και τις προοπτικές εξέλιξης του κλάδου των Venture Capital-Private Equity στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκε η μέθοδος της ποιοτικής έρευνας και συνεντεύξεων, ώστε να επιτευχθεί πολύπλευρη ανάλυση και διαφορετικοί τρόποι ερμηνείας του θέματος. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 10 στελέχη ηλικίας 28-40 ετών όπου κατά το έτος 2021 εργάζονταν σε εταιρίες Venture Capital-Private Equity στην Αθήνα. Τα ερωτήματα που τέθηκαν προς διερεύνηση αφορούν το «Πώς αντιλαμβάνονται τα στελέχη των Venture Capital-Private Equity το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες», «Ποιες είναι οι απόψεις τους για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Venture Capital-Private Equity στην Ελλάδα και ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι τρόποι αντιμετώπισης», «Πώς κρίνουν την ελκυστικότητα της Ελλάδας για επενδύσεις και κατ’ επέκταση την αποτελεσματικότητα των ελληνικών Venture Capital-Private Equity» και τέλος «Ποια είναι η άποψή τους για τη μελλοντική πορεία των Venture Capital-Private Equity στην Ελλάδα». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ευρημάτων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές θετικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας, γεγονός που χαρακτηρίζεται ελπιδοφόρο για την ευημερία και την εξέλιξη των ελληνικών startup, αλλά και την προσέλκυση διεθνών Private Equity. Παράλληλα, επισημαίνουν τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί στον κλάδο και κάνουν λόγο για μια σειρά παραγόντων που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία ενός Private Equity. Μεταξύ άλλων, ανέφεραν τη σημαντικότητα των κοινωνικών-περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, τη στελέχωση των εταιριών με έμπειρο και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, τις διασυνδέσεις, καθώς και τις μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ επενδυτικών εταίρων. Η ελκυστικότητα της Ελλάδας στον επενδυτικό χάρτη χαρακτηρίστηκε ως άκρως βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και οι συμμετέχοντες της έρευνας κατέληξαν ομόφωνα στο ότι η σταθερότητα του κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος, καθώς και η διαχείριση της πανδημίας, αποτέλεσαν βαρόμετρο στην ανάδειξη της ελκυστικότητας της χώρας και κατ’ επέκταση στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελληνικών Venture Capital-Private Equity. Τέλος, επιχείρησαν μια πρόβλεψη των μελλοντικών κινήσεων των Private Equity στην Ελλάδα, η οποία ως επί το πλείστων καταλήγει στις επενδύσεις στο χώρο της τεχνολογίας, τη μείωση των εμποδίων εισόδου στον κλάδο, τη μεγαλύτερη έμφαση στα κοινωνικά-περιβαλλοντικά-κυβερνητικά ζητήματα, την εκ δημοκρατικοποίηση του κλάδου και τη σύναψη μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των επενδυτικών συνεργατών.
The aim of this thesis is to examine the effectiveness and the prospects of the development of the Venture Capital-Private Equity industry in Greece. For this purpose, the method of qualitative research and interviews was chosen in order to achieve a multifaceted analysis and different ways of interpreting the topic. A total of 14 executives aged 28-40 years old who in the year 2021 were working in Venture Capital-Private Equity firms in Athens participated in the research. The questions posed for investigation were "How do Venture Capital-Private Equity executives perceive the institutional framework in Greece compared to other European countries", "What are their views on the challenges facing the development of Venture Capital-Private Equity in Greece and what could be the ways to address them", "How do they judge the attractiveness of Greece for investment and, by extension, the effectiveness of Greek Venture Capital-Private Equity" and finally "What are their views on the future course of Venture Capital-Private Equity in Greece". According to the results of the findings, it is concluded that significant positive changes have taken place in the country's institutional framework, which is promising for the prosperity and development of Greek startups, as well as for the attraction of international Private Equity. At the same time, they point out the intense competition that prevails in the sector and refer to a number of factors that will play a decisive role in the course of a Private Equity. Among others, they mentioned the importance of social-environmental and social issues Greece's attractiveness on the investment map was characterized as highly improved compared to previous years and the survey participants unanimously concluded that the stability of the social and political environment, as well as the management of the pandemic, were a barometer in the country's attractiveness and, consequently, in increasing the effectiveness of Greek Venture Capital-Private Equity. Finally, they attempted a forecast of the future movements of Private Equity in Greece, which for the most part resulted in the investment of private equity in Greece.
Λέξη κλειδί :Θεσμικό πλαίσιο
Προκλήσεις
Επενδύσεις
Private equity
Venture capital
Investment
Διαθέσιμο από :2022-01-20 22:26:32
Ημερομηνία έκδοσης :11/24/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-20 22:26:32
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stavropoulou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf