ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An empirical investigation of Boilerplate code
Εναλλακτικός τίτλος :Εμπειρική διερεύνηση του Boilerplate κώδικα
Δημιουργός :Chaniotaki, Christina-Zacharoula
Χανιωτάκη, Χριστίνα-Ζαχαρούλα
Συντελεστής :Spinellis, Diomidis (Επιβλέπων καθηγητής)
Louridas, Panagiotis (Εξεταστής)
Gritzalis, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :151p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9089
Περίληψη :Over the years, the use of computer applications and thus the creation of new software programs is growing rapidly. As a result, the creation and usage of new programming languages and services to meet existing needs is also increasing quickly. Hence, the phenomenon of code repetition and reuse has been introduced to a large extent in the development of new applications, either intentionally or unintentionally. Consequently, a new research field of Computer Science was created, known as "Code Cloning". One subcategory of this field is called "Boilerplate Code". Boilerplate code is code snippets that are used over and over again with little or no modifications, either in the same program or in different ones. One major difference between Code Cloning and Boilerplate Code is that it cannot be avoided and it is necessary because for example there are limitations of the language. We present a study which investigated the reasons for using boilerplate code. It includes examination of previous research, tool-based code analysis, and a questionnaire survey. We collect data on the reasons why developers use boilerplate code and categorize its different types based on the tool results. The findings of our study suggest that the usage of boilerplate code is not simply a technical issue, but needs to be analyzed and interpreted in a larger context. There are occasions when using it wisely is beneficial to the life of a project, and these cases reveal opportunities to improve boilerplate code generation and usage practices.
Με την πάροδο των χρόνων, η χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατ’ επέκταση η δημιουργία νέων λογισμικών και προγραμμάτων αυξάνεται ρα- γδαία. Συνεπώς, αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα και η δημιουργία και χρήση νέων γλωσσών προγραμματισμού και υπηρεσιών προκειμένου να ικανοποιήσουν τις υπάρχουσες ανάγκες. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε το φαινόμενο της επα- νάληψης και επαναχρησιμοποίησης κώδικα σε μεγάλο βαθμό, για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών, είτε ηθελημένα, είτε άθελα. Ως επακόλουθο, δημιουργήθηκε ένας νέος κλάδος έρευνας στην Πληροφορική γνωστός ώς “Κλωνοποίηση Κώδικα”. Μία υποκατηγορία αυτού του κλάδου είναι η χρήση Boilerplate Κώδικα. Πρόκειται για τμήματα κώδικα τα οποία χρη- σιμοποιούνται ξανά και ξανά με μικρές ή καθόλου τροποποιήσεις, είτε στο ίδιο πρόγραμμα είτε σε διαφορετικά. Μία κύρια διαφορά μεταξύ του κλωνοποιημένου κώδικα και του Boilerplate Κώδικα είναι ότι πολλές φορές δεν μπορεί να απο- φευχθεί, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει λόγω περιορισμού της γλώσσας για παράδειγμα. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε μια μελέτη διερεύνησης των αιτίων της χρήσης boilerplate κώδικα. Η μελέτη μας περιλαμβάνει εξέταση προηγούμενων ερευνών, ανάλυση κώδικα με χρήση εργαλείου και έρευνα με ερωτηματολόγιο. Συγκεντρώνουμε δεδομένα σχετικά με τους λόγους που οι προγραμματιστές χρη- σιμοποιούν boilerplate κώδικα και κατηγοριοποιούμε τους διαφορετικούς τύπους του με βάση τα αποτελέσματα του εργαλείου. Τα συμπεράσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι η χρήση boilerplate κώδικα δεν είναι απλά ένα τεχνικό ζήτημα, πρέπει να αναλυθεί και να κατανοηθεί σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο. Υπάρχουν περι- πτώσεις που η χρήση του με σύνεση είναι ωφέλιμη για τη ζωή ενός έργου και αυτές οι περιπτώσεις αποκαλύπτουν ευκαιρίες για τη βελτίωση των πρακτικών δημιουργίας και χρήσης boilerplate κώδικα.
Λέξη κλειδί :Boilerplate κώδικας
Κλωνοποίηση κώδικα
Ανίχνευση κλώνων
Επισκόπηση Boilerplate κώδικα
Κατηγοριοποίηση
Boilerplate code
Code cloning
Clone detection
Boilerplate survey
Categorization
Διαθέσιμο από :2022-01-21 10:50:23
Ημερομηνία έκδοσης :01/19/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-21 10:50:23
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chaniotaki_2022.pdf

Τύπος: application/pdf