ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effect of environmental performance on financial performance: evidence from US-listed shipping firms
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση της περιβαλλοντικής απόδοσης στην χρηματοοικονομική απόδοση: στοιχεία από εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες στο αμερικανικό χρηματιστήριο
Δημιουργός :Metzakis, Dimitrios J.
Karntasis, Nikolaos V.
Μετζάκης, Δημήτριος
Καρντάσης, Νικόλαος
Συντελεστής :Tsouknidis, Dimitris A. (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavousanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Demirakos, Efthymios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9097
Περίληψη :The core subject of this dissertation focuses on and examines the relationship between environmental performance and financial performance in US-listed shipping companies. We have collected relevant data for 30 shipping firms and applied OLS regressions, to test the research hypothesis. We find that variables measuring the environmental performance cannot be used as determinants of growth, but they can provide limited help to performance. The findings of this thesis can be both helpful and important not only for the shipping firms but also concern most of the stakeholders involved in the shipping industry. The results of our research and econometric analysis can be of utmost importance as they can affect, among others, the operations and investment strategy of the abovementioned companies. “Green shipping” is more profound and timely than ever, mainly because the world is moving towards a more sustainable future and the shipping industry, due to its global nature, cannot be absent from such a disruption. Nonetheless, there are discrepancies and contrasts in the empirical findings of past research, principally because of the lack of objective criteria and metrics to evaluate environmental performance. Through the discussion around both environmental and financial findings, several inferences can be drawn, which we hope to be considered as a stimulus for further future research.
Το κύριο θέμα της διπλωματικής αυτής εργασίας εστιάζει και ερευνά την σχέση μεταξύ της περιβαλλοντικής και χρηματοοικονομικής απόδοσης σε ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Έχουμε συλλέξει σχετικά δεδομένα για 30 ναυτιλιακές εταιρίες και έχουμε εφαρμόσει στατιστικές παλινδρομήσεις για να ελέγξουμε την ερευνητική μας υπόθεση, η οποία είναι εάν η περιβαλλοντική απόδοση επηρεάζει την αντίστοιχη χρηματοοικονομική. Τα ευρήματά μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως οι μεταβλητές οι οποίες μετρούν την περιβαλλοντική απόδοση δεν μπορούν να θεωρηθούν στατιστικά σημαντικές για την επίδρασή τους στην ανάπτυξη, ενώ μπορούν να συνεισφέρουν μερικώς στην χρηματοοικονομική απόδοση. Τα ευρήματα της διπλωματικής αυτής εργασίας μπορούν να φανούν τόσο βοηθητικά όσο και σημαντικά, όχι μόνο για της ναυτιλιακές εταιρίες καθαυτές, αλλά και για ολόκληρο τον ναυτιλιακό κλάδο και τα εμπλεκόμενα μέρη αυτού. Τα αποτέλεσματα από την οικονομετρική μας έρευνα και ανάλυση είναι υψίστης σημασίας τόσο για τον λειτουργικό όσο και για τον στρατηγικό σχεδιασμό των υπό εξέταση εταιριών. Η "πράσινη ναυτιλία" είναι πιο εμφανής και έγκαιρη από ποτέ, κυρίως διότι ο κόσμος και η οικονομία βαδίζουν ολοένα και περισσότερο σε έναν πιο βιώσιμο μέλλον και συνεπώς ο ναυτιλιακός κλάδος, λόγω της παγκόσμιας φύσης του, δεν θα μπορούσε να είναι απών από ένα τέτοιο γεγονός. Παρόλα αυτά, σε παλαιότερες έρευνες υπάρχουν διαφορές στα εμπειρικά ευρήματα, κυρίως λόγω έλλειψης αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής απόδοσης. Μέσα από την συζήτηση γύρω από τα περιβαλλοντικά και χρηματοοικονομικά ευρήματα μπορούν να εγερθούν διάφορα συμπεράσματα, τα οποία ελπίζουμε να θεωρηθούν ως ένα επιπλέον κίνητρο για περαιτέρω μελλοντική έρευνα.
Λέξη κλειδί :Ναυτιλία
Χρηματοοικονομική απόδοση
Απόδοση
Περιβαλλοντική απόδοση
Shipping
ESG
Performance
Financial performance
Environmental performance
Διαθέσιμο από :2022-01-23 00:09:49
Ημερομηνία έκδοσης :01/21/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-23 00:09:49
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Metzakis_Karntasis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf