ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :How does the GDP of China and its government policies affect freight rates
Εναλλακτικός τίτλος :Πώς το ΑΕΠ και η κυβερνητική πολιτική της Κίνας επηρεάζουν τις τιμές των ναύλων
Δημιουργός :Γλυκόπουλος, Ευθύμιος
Kontoulis, Panagiotis
Glykopoulos, Efthymios
Κοντούλης, Παναγιώτης
Συντελεστής :Krintas, Theodore (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :37p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9117
Περίληψη :Σε αυτήν την εργασια συζητούμε πώς η Κίνα έγινε σημαντικός παράγοντας στο θαλάσσιο εμπόριο καθώς επίσης εξετάζουμε αν υπάρχει σχέση μεταξύ των ναύλων και του ΑΕΠ της Κίνας και της κυβερνητικής πολιτικής. Δεν υπάρχουν πολλές εργασίες που να εξετάζουν το ίδιο ή παρόμοιο θέμα και γι' αυτό θεωρούμε την ιδέα μας καινοτόμα. Τα στοιχεία μας χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποσύνθεση των πτυχών του ΑΕΠ και της κυβερνητικής πολιτικής και συλλέγονται από την Παγκόσμια Τράπεζα. Η σχετική βιβλιογραφία μας έχει βοηθήσει να δημιουργήσουμε τις μεταβλητές μας έτσι ώστε να απεικονίζουν την κυβερνητική πολιτική με ακρίβεια. Μετά την εκτέλεση της παλινδρομησης μας στην πλατφόρμα Stata, οδηγούμαστε σε ένα μοντέλο με συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα μπορούσαν να βρεθούν χρήσιμα στην αγορά της ναυτιλίας. Επιπλέον, η εργασια αυτη θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία για περαιτέρω έρευνα.
In this thesis we discuss how China became a major player in the seaborne trade as well as we examine if there is any relationship between freight rates and China’s GDP and government policy. There are not many papers examining the same or similar topic and that’s why we deem our idea innovative. Our data are used with the aim to decompose the aspects of GDP and government policy and are collected by the World Bank. Relative literature has been helped us to create our variables such that they depict government policy accurately and precisely. After running our regression in the Stata platform, we are leaded to a legitimate model with specific outcomes that could be found helpful in the shipping market. Moreover, this paper could be the starting point for further investigation.
Λέξη κλειδί :Νομισματική πολιτική
Δημοσιονομική πολιτική
ΑΕΠ
Monetary policy
Fiscal policy
GDP
Διαθέσιμο από :2022-02-01 00:47:11
Ημερομηνία έκδοσης :06/14/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-02-01 00:47:11
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Glykopoulos_Kontoulis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf