ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :European green deal and energy storage applications in Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
Δημιουργός :Kalogiannis, Eleftherios
Καλογιάννης, Ελευθέριος
Συντελεστής :Koundouri, Phoebe (Επιβλέπων καθηγητής)
Milliou, Chrysovalantou (Εξεταστής)
Economides, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :98p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9136
Περίληψη :Τhe research question to be answered through thesis is how the European Green Deal goals could be achieved in Greece regarding sustainability and efficient renewable energy resources production penetration. For each country, to be eligible to meet the said requirements, a unique action plan should be designed, and an implementation relied on its different key geopolitical and legislative characteristics should take place. The EU has set the high-level framework that will be the world’s first climate-neutral continent by 2050. Regarding Greece, the major strategy towards climate-neutrality and much more towards Fit-for-55 agenda (EU must reduce greenhouse gas emissions by 55% by 2030) relies heavily on decarbonization. This derives from the fact that even in 2021, Greece’s electricity production mix depends hugely on natural gas units as well as hard coal / lignite thermal plants. It is necessary to underline that national grid upgrades as well as energy storage units’ installation are of the utmost importance, so that the whole transition could be realized. The latter constitutes the key subject of research and statistical analysis of this dissertation.In this framework, the present study aims to narrow down the issue of the size of energy storage capacity needed for the year 2030. The study is summarized in a model where all production units (Gas, Photovoltaics, Hydro and Wind) but lignite plus imports plus energy storage inflow/outflow equal load consumption. At first, a historical analysis has been done for all variables. After that, every variable has been statistically fitted in a known-distribution, with its parameters calculated via MLE and the GOF tested through Kolmogorov–Smirnov test. So, for each variable an estimation for a typical day per month illustrated and by adjusting results with the current NECP goals for 2030, outcomes that Greece will need of 4.5 GWh of energy storage units
Το ερευνητικό ερώτημα που απαντάται μέσω της διατριβής αφορά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με την αποτελεσματική διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω εφαρμογών αποθήκευσης ενέργειας. Η ΕΕ έχει θέσει το πλαίσιο υψηλού επιπέδου που θα είναι η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050.Όσον αφορά την Ελλάδα, η κύρια στρατηγική για την κλιματική ουδετερότητα και πολύ περισσότερο για την ατζέντα Fit-for-55 (η ΕΕ πρέπει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030) βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην απαλλαγή από τον άνθρακα. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ακόμη και το 2021, το μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις μονάδες φυσικού αερίου καθώς και από τις θερμικές μονάδες λιθάνθρακα / λιγνίτη. Είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι οι αναβαθμίσεις των εθνικών δικτύων καθώς και η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης ενέργειας είναι υψίστης σημασίας, ώστε να πραγματοποιηθεί η όλη μετάβαση. Το τελευταίο αποτελεί το βασικό αντικείμενο έρευνας και στατιστικής ανάλυσης της παρούσας διπλωματικής εργασίας.Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη στοχεύει να περιορίσει το ζήτημα του μεγέθους της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας που απαιτείται για το έτος 2030. Η μελέτη συνοψίζεται σε ένα μοντέλο όπου όλες οι μονάδες παραγωγής (Αέριο, Φωτοβολταϊκά, Υδροηλεκτρικά και Αιολικά) αλλά λιγνίτη συν εισαγωγές συν εισροή/εκροή αποθήκευσης ενέργειας ίση κατανάλωση φορτίου.Αρχικά, έγινε ιστορική ανάλυση για όλες τις μεταβλητές. Μετά από αυτό, κάθε μεταβλητή έχει προσαρμοστεί στατιστικά σε μια γνωστή κατανομή, με τις παραμέτρους της να υπολογίζονται μέσω MLE και το GOF να ελέγχεται μέσω της δοκιμής Kolmogorov–Smirnov. Έτσι, για κάθε μεταβλητή μια εκτίμηση για μια τυπική ημέρα ανά μήνα που απεικονίζεται και προσαρμόζοντας τα αποτελέσματα με τους τρέχοντες στόχους ΕΣΕΚ για το 2030, τα αποτελέσματα που η Ελλάδα θα χρειαστεί 4,5 GWh μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία
Αποθήκευση ενέργειας
ΕΣΕΚ
European green deal
Energy storage
BESS
FITFOR55
Climate neutral
Διαθέσιμο από :2022-02-10 17:45:22
Ημερομηνία έκδοσης :02/04/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-02-10 17:45:22
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kalogiannis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf