ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Emotional advertising for fashion brands:η επίδραση στην αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτή
Εναλλακτικός τίτλος :Emotional advertising for fashion brands: the impact on customer's buying behavior
Δημιουργός :Ουίχμπα, Μαριάμ
Συντελεστής :Βρεχόπουλος, Αδάμ (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Λεκάκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :173σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9137
Περίληψη :Αυτή η έρευνα συντάχθηκε για να εντοπίσει την επίδραση των συναισθηματικών διαφημίσεων που δημιουργούν οι εταιρείες ένδυσης στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών τους. Η ποσοτική προσέγγιση αποτέλεσε τη κύρια μέθοδο επεξεργασίας των δεδομένων με βάση το ερωτηματολόγιο που διεξήχθη και από το οποίο συγκεντρώθηκε μέγεθος δείγματος 550 ερωτηθέντων. Οι συμμετέχοντες του ερωτηματολογίου απάντησαν σε ερωτήσεις κλίμακας Likert, η οποία κυμαινόταν από το 1 έως το 5, και αφορούσαν την αγοραστική τους συμπεριφορά απέναντι σε διαφημίσεις εταιρειών ένδυσης που κάνουν επίκληση σε συναισθήματα αγάπης, χαράς, θυμού και λύπης, αλλά και κάποιες ερωτήσεις με βάση τη γενικότερη αγοραστική τους συμπεριφορά. Το υποθετικό μοντέλο που κατασκευάστηκε ελέγχθηκε χρησιμοποιώντας παραγοντική ανάλυση και μοντελοποίηση δομικών εξισώσεων (SEM). Με βάση την διερευνητική παραγοντική ανάλυση δημιουργήθηκαν τέσσερις παράγοντες οι οποίοι αντιστοιχούν στα τέσσερα εξεταζόμενα συναισθήματα. Έπειτα, το μοντέλο που κατασκευάστηκε με τους τέσσερις παράγοντες, ελέγχθηκε για την ορθότητα του μέσω της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης που διεξήχθη. Τα αποτελέσματα, έδειξαν ισχυρή θετική επίδραση των συναισθημάτων του θυμού, της λύπης και της χαράς στον επηρεασμό της πρόθεσης αγοράς των καταναλωτών ενώ το συναίσθημα της αγάπης είχε την μικρότερη επίδραση και κατά συνέπεια με βάση το υποθετικό μοντέλο απορρίφθηκε.Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης του μεταπτυχιακού προγράμματος απασχολήθηκα στο τμήμα του paid media της εταιρείας Reprise Digital του ομίλου IPG Mediabrands. Στη διάρκεια των δύο μηνών της πρακτικής, κύρια απασχόληση μου ήταν η υποστήριξη της ομάδας μου σε διαδικαστικά θέματα δημιουργίας ψηφιακών καμπανιών επί πληρωμή τόσο σε κανάλια προβολής της Google όσα και σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενδεικτικά ορισμένες από τις αρμοδιότητες μου ήταν η καταγραφή τόσο της ημερήσιας κατανάλωσης του προϋπολογισμού λογαριασμών μεγάλου αριθμού του συνόλου των πελατών που διαχειριζόταν η ομάδα μου όσο και η καταγραφή των μετρικών απόδοσης των αντίστοιχων καμπανιών.
This research was conducted to identify the effect of emotional advertising created by fashion brands on the buying behavior of their consumers. The quantitative approach was the main method of data processing based on the questionnaire that was conducted and from which a sample size of 550 respondents was collected. Questionnaire participants answered Likert-scale questions ranging from 1 to 5 regarding their buying behavior towards clothing company ads that invoke feelings of love, joy, anger and sadness but also some questions based on their general shopping behavior. The constructed hypothetical model was tested using factor analysis and structural equation modeling (SEM). Based on the exploratory factor analysis, four factors were created that correspond to the four emotions examined. The four-factor model was then tested for correctness by confirmatory factor analysis. The results showed a strong positive effect of the feelings of anger, sadness and joy on influencing the consumer intention to buy while the feeling of love had the least effect and based on the hypothetical model was rejected.As part of the internship of the postgraduate program, I worked in the paid media department of the company Reprise Digital of the IPG Mediabrands group. During my two months of internship, my main job was to support my team in the process of creating paid digital campaigns on both Google and social media channels. Indicatively, some of my responsibilities were to record both the daily consumption of the budget of many of the customer accounts managed by my team and the respective recording of the campaigns’ performance metrics.
Λέξη κλειδί :Συναισθηματική διαφήμιση
Αγοραστική συμπεριφορά
Διερευνητική παραγοντική ανάλυση
Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση
Emotional advertising
Emotional branding
Buying behavior
Confirmatory factor analysis
Exploratory factor analysis
Διαθέσιμο από :2022-02-09 22:06:46
Ημερομηνία έκδοσης :02/03/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-02-09 22:06:46
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ouichmpa_2022.pdf

Τύπος: application/pdf