ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Economics of status and culture
Εναλλακτικός τίτλος :Οικονομικά του κύρους και της κουλτούρας
Δημιουργός :Aretos, Ilias
Συντελεστής :Dioikitopoulos, Evangelos (Επιβλέπων καθηγητής)
Antoniou, Fabio (Εξεταστής)
Dendramis, Yiannis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9176
Περίληψη :In this study, we examine the effect of culture on the individual’s preference on status goods using the Hofstede (2010), Falk et al. (2018) and Μichalopoulos and Xue (2021b) datasets, over the period 2004–2018. We use cross-country data, thus our research focuses on between-country variations. Generally, a status-oriented society is an individualistic society with a risk-averse profile. Furthermore,societies based on importance-related motivation through fairytales are more likely to be status-oriented. Our results suggest that policymakers and scholars should always take into account the cultural background that every society has, in order to get reliable results.
Σε αυτή την μελέτη εξετάζουμε την επίδραση της κουλτούρας στην προτίμηση των ατόμων για αγαθά κύρους, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των Hofstede (2010), Falk et al. (2018) και Michalopoulos and Xue (2021b) για την περίοδο 2004-2018. Χρησιμοποιούμε δεδομένα μεταξύ χωρών, επομένως εστιάζουμε στις μεταξύ τους διακυμάνσεις. Γενικά, μια κοινωνία προσανατολιζόμενη στο κύρος είναι μια ατομικιστική κοινωνία με ροπή προς το ρίσκο. Επιπλέον, κοινωνίες που βασίζονται σε κίνητρα σημαντικότητας από τα παραμύθια, είναι πιο πιθανό να έχουν ροπή προς το κύρος. Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι οι ερευνητές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν το πολιτιστικό υπόβαθρο της κάθε κοινωνίας για να εξαχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα.
Λέξη κλειδί :Αγαθά κύρους
Κουλτούρα
Ατομικισμός
Παραμύθια
Κίνητρα
Status goods
Culture
Individualism
Fairytailes
Motifs
Διαθέσιμο από :2022-02-26 19:06:34
Ημερομηνία έκδοσης :02/25/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-02-26 19:06:34
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Aretos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf