ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A structure analysis and the econometrics of cryptocurrencies
Εναλλακτικός τίτλος :Μία δομική ανάλυση και η οικονομετρία των κρυπτονομισμάτων
Δημιουργός :Στάικος, Θεόδωρος
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Δενδραμής, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9197
Περίληψη :Με τη πάροδο του χρόνου είναι εμφανές πως υπάρχει μια συνεχής αύξηση των χρηματιστηριακών προϊόντων, όπως τα Futures. Options, CDS και ως τελευταία προσθήκη η είσοδος των κρυπτονομισμάτων. Ιστορικά, το χρηματοπιστωτικό σύστημα πέρασε από κύματα αναταράξεων με έντονη νομισματική αστάθεια λόγω υπερπληθωριστικών τάσεων και μεγάλων διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Στο κοντινό παρελθόν το 2008 και στα χρόνια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, χώρες ανά τον κόσμο, μέσα σε αυτές και η Ελλάδα, αντιμετώπιζαν τεράστια ελλείματα στον κρατικό προϋπολογισμό και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δημιουργώντας ένα αίσθημα νευρικότητας και έρπουσας ανησυχίας για το παρόν και κυρίως το μέλλον του διεθνούς νομισματικού συστήματος. Η είσοδος του Bitcoin το 2008 από ένα άτομο ή μία ομάδα προγραμματιστών με το ψευδώνυμο “Satoshi Nakamoto” παρουσίασε μία νέα πτυχή πραγματοποίησης συναλλαγών αποκομμένη από το διατραπεζικό σύστημα, βασισμένο στη κρυπτογραφία και σε ορισμένα πρωτόκολλα τα οποία θα αναλυθούν εκτενώς στην συνέχεια, προσφέροντας εύφορο έδαφος στην δημιουργία, με γεωμετρική πρόοδο θα μπορούσε να ειπωθεί, νέων κρυπτονομισμάτων έως σήμερα. Οι αποκεντρωμένες συναλλαγές παρά τη φαινομενικά απόλυτη διαφάνειά τους και την ευκολία τους στην εκτέλεση, διεγείρουν σημαντικά ερωτήματα στην παγκόσμια οικονομική κοινότητα. Μπορεί να υπάρξει κορεσμός στην αγορά κρυπτονομισμάτων; Μπορούν να περιοριστούν οι συναλλαγές παράνομης δραστηριότητας μέσω ενός κανονιστικού πλαισίου; Δύναται τα κρυπτονομίσματα να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά νομίσματα; Είναι ενδιαφέρον ως επενδυτικό προϊόν τα κρυπτονομίσματα ή είναι μια τεράστια «φούσκα» που θα σκάσει στο εγγύς μέλλον; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και ποια η σχέση τους με τα παραδοσιακά assets; Θα αναλυθεί επίσης η λειτουργία των κρυπτονομισμάτων, κατανοώντας τη φύση τους και θα μελετηθεί η διακύμανση των χρονοσειρών τους, καθώς και το αν, και σε ποιο βαθμό, επηρεάζεται η αγορά κρυπτονομισμάτων από την covid-19 περίοδο που διανύουμε.
Over time, it is obvious that there is a steady increase in stock market products, such as Futures. Options, CDS and as a last addition the entry of cryptocurrencies. Historically, the financial system has gone through waves of turmoil with strong monetary instability due to hyperinflationary trends and large fluctuations in exchange rates. In the recent past in 2008 and in the years of the global economic crisis, countries around the world, including Greece, faced huge deficits in the state budget and the current account balance, creating a feeling of nervousness and anxiety about the present and especially the future. of the international monetary system. The entry of Bitcoin in 2008 by an individual or a group of developers under the pseudonym "Satoshi Nakamoto" introduced a new aspect of trading from the interbank system, based on cryptography and some protocols which will be analyzed at length, providing fertile ground in the creation, with geometric progress could be said, of new cryptocurrencies to date. Decentralized trade, despite its seemingly complete transparency and ease of execution, raises important questions in the global financial community. Can there be saturation in the cryptocurrency market? Can illegal activity be restricted through a regulatory framework? Can cryptocurrencies replace traditional currencies? Are cryptocurrencies interesting as an investment product or is it a huge "bubble" that will burst soon? What are the risks involved in investing in cryptocurrencies and what is their relationship to traditional assets? The function of cryptocurrencies will also be analyzed, understanding their nature and the variance of their time series will be studied, as well as whether and in which degree the cryptocurrency market is affected by the covid-19 period we are going through.
Λέξη κλειδί :Κρυπτονόμισμα
Αλυσίδα μπλοκ
Αξία σε κίνδυνο
Χρηματιστηριακοί δείκτες
Μοντελοποίηση της αστάθειας
Cryptocurrency
Blockchain
VaR
Stock market indices
GARCH
Διαθέσιμο από :2022-03-04 13:37:49
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-04 13:37:49
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Staikos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf