ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Climate change and economic activity: the impacts, the methods and the case of Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Κλιματική αλλαγή και οικονομική δραστηριότητα: οι επιπτώσεις, οι μέθοδοι και η περίπτωση της Ελλάδας
Δημιουργός :Exintaveloni, Danai-Sofia
Συντελεστής :Economides, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Vasilatos, Evangelos (Εξεταστής)
Kammas, Pantelis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :96σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9204
Περίληψη :The present dissertation investigates the phenomenon of climate change and its impact on economic activity, highlighting the fact that the link between the climate and the economy goes in both ways. This means that human activity is responsible for climate change but is also going to be affected by it. It is shown that mostly negative consequences are expected as the variation of climate conditions increases. It subsequently discusses the different methods developed for assessing these impacts, including simpler analyses but also more complicated modelling frameworks, as well as the concerns raised in the literature concerning these methods. The dissertation also investigates the environmental and economic consequences of climate change in Greece with an emphasis on the tourism sector, due to its importance for the country’s economy. It is found that climate change will have mostly negative effects on the country’s overall economy, while concerning the tourism sector there are mixed positive and negative effects. It concludes that climate change is getting more severe and immediate actions and measures are needed for the mitigation of the phenomenon but also for adaptation in the new climate circumstances that are inevitable. Also, research should continue towards developing methods and tools that will allow for more accurate predictions and reduced uncertainty around the underlying parameters.
Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις της στην οικονομική δραστηριότητα, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η σχέση μεταξύ του κλίματος και της οικονομίας είναι αμφίδρομη. Αυτό σημαίνει ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι υπεύθυνη για την κλιματική αλλαγή αλλά πρόκειται επίσης να επηρεαστεί από αυτήν. Καθώς αυξάνεται η διακύμανση των κλιματικών συνθηκών οι επιπτώσεις στην οικονομία αναμένεται να είναι κατά βάση αρνητικές. Στη συνέχεια της εργασίας, συζητούνται οι διάφορες μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για την εκτίμηση των επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων απλούστερων αναλύσεων αλλά και πιο περίπλοκων πλαισίων μοντελοποίησης, καθώς και οι διάφορες ανησυχίες που διατυπώνονται στη βιβλιογραφία σχετικά με αυτές τις μεθόδους. Η εργασία διερευνά επίσης τις περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα με μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα του τουρισμού λόγω της σημασίας του στην οικονομία της χώρας. Διαπιστώνεται ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει κυρίως αρνητικές επιπτώσεις στη σύνολο της οικονομίας, ενώ όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού υπάρχουν μικτές θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κλιματική αλλαγή γίνεται όλο και πιο σοβαρή και απαιτούνται άμεσες δράσεις για τον μετριασμό του φαινομένου αλλά και για την προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες που είναι αναπόφευκτες. Επίσης, η έρευνα γύρω από την ανάπτυξης μεθόδων και εργαλείων που θα επιτρέπουν ακριβέστερες προβλέψεις και μείωση της αβεβαιότητας γύρω από τις υποκείμενες παραμέτρους πρέπει να συνεχιστεί.
Λέξη κλειδί :Κλιματική αλλαγή
Οικονομική δραστηριότητα
Υποδείγματα ολοκληρωμένης αποτίμησης
Επιπτώσεις
Climate change
Economic activity
Integrated Assessment Models (IAMs)
Impact
Διαθέσιμο από :2022-03-04 14:10:20
Ημερομηνία έκδοσης :02/21/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-04 14:10:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Exintaveloni_2022.pdf

Τύπος: application/pdf