ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Chatbots και marketing: η επίδραση στα συναισθήματα των πελατών
Εναλλακτικός τίτλος :Chatbots and marketing: the effect on customer emotions
Δημιουργός :Πανούση, Ευδοκία
Συντελεστής :Δρόσος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δημητριάδης, Σέργιος (Εξεταστής)
Αργουσλίδης, Πάρις (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9213
Περίληψη :Σκοπός της ερευνητικής διαδικασίας, είναι να αναλυθεί η επιρροή των chatbots. Επιπλέον, να μελετηθεί αν τα συναισθήματα επιδρούν είτε θετικά, είτε αρνητικά στη χρήση των chatbots και πως αυτά ορίζουν τη μελλοντική και επαναληπτική χρήση. Να προσδιορισθούν οι παράγοντες που οδηγούν στην υιοθέτηση και επαναληπτική χρήση μίας ψηφιακής τεχνολογίας. Να αναλυθεί η στάση των καταναλωτών στη χρήση των έξυπνων βοηθών ή η ενδεχόμενη προτίμηση της προσωπικής επαφής.Ο προσδιορισμός των παραγόντων που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν τους έξυπνους αυτούς ψηφιακούς βοηθούς και να τους οδηγήσουν μετέπειτα σε επαναληπτική χρήση βασίστηκε στις θεωρίες: Θεωρία Αιτιολογημένων Δραστηριοτήτων (TRA), Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (TAM), Ενιαία Θεωρία Αποδοχής και Χρήσης Τεχνολογίας (UTAUT), Επέκταση Θεωρίας Αποδοχής και Χρήστης Τεχνολογίας (UTAUT2) και τη Θεωρία Αποδοχής Προσδοκίας (EDT).Για τη βιβλιογραφική αναφορά δευτερογενών στοιχείων, χρησιμοποιήθηκαν έρευνες που είχαν διεξαχθεί σε προηγούμενα έτη με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο. Η εν λόγω διαδικασία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόκτηση σφαιρικής άποψης για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των έξυπνων ψηφιακών συστημάτων. Συλλέχθηκαν, αξιολογήθηκαν, ελέγχθηκαν και επεξεργάστηκαν πρωτογενή δεδομένα με σκοπό να διερευνηθεί ποιοι είναι οι παράγοντες χρήσης και πως ο συναισθηματικός παράγοντας επιδρά στη χρήση αυτή. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω της δημιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν, ότι παράγοντες όπως η ανάγκη επικοινωνίας με ένα φυσικό πρόσωπο-υπάλληλο και η αντιληπτή απόλαυση φαίνεται να επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών από τη χρήση των chatbots. Από την άλλη, την πρόθεση επαναληπτικής χρήσης επηρεάζουν η αντιληπτή απόλαυση, η αντιληπτή ευκολία χρήσης, η εμπιστοσύνη, η προσδοκώμενη απόδοση και τέλος η αντιληπτή χρησιμότητα. Επιπλέον, παρατηρείται, ότι οι χρήστες μεταξύ των έξυπνων ψηφιακών βοηθών και της αλληλεπίδρασης με έναν υπάλληλο, φαίνεται μάλλον να προτιμούν την επαφή με τον ανθρώπινο παράγοντα. Καταληκτικά, τα συναισθήματα (μέσω την αντιληπτής απόλαυσης), φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στη χρήση των chatbots.
The purpose of the research process is to analyze the influence of chatbots. In addition, to study whether emotions have a positive or negative effect on the use of chatbots and how they define future and repetitive use. Identify the factors that lead to the adoption and repetitive use of digital technology. To analyze the attitude of consumers in the use of smart assistants or the possible preference of personal contact.The world of factors that encourage people to use these smart digital assistants and lead them to reuse was based on the theories: Reasoned Theory Theory (TRA), Technology Acceptance Model (TAM), Unified Technology Acceptance (UTA) Theory, Extension of Acceptance Theory and User Technology (UTAUT2) and Acceptance Theory of Expectation (EDT).For the bibliographic reference of secondary data, researches carried out in previous years with the same or similar object were used. This process has played an important role in gaining a global perspective on the factors that influence the use of smart digital systems.Primary data were collected, evaluated, tested and processed in order to investigate what the use factors are and how the emotional factor affects this use. The data collection was carried out through the creation and distribution of an electronic questionnaire.The results of the research show that factors such as the need to communicate with a natural person-employee and perceived enjoyment seem to affect the satisfaction of users from the use of chatbots. On the other hand, the intention to reuse is influenced by perceived enjoyment, perceived ease of use, trust, expected performance and finally perceived usefulness. In addition, it is observed that users between smart digital assistants and interaction with an employee, seem to prefer contact with the human agent. Finally, emotions (through perceived pleasure) seem to play an important role in the use of chatbots.
Λέξη κλειδί :Συναισθήματα
Πρόθεση επαναληπτικής χρήσης
Μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας
Έξυπνοι βοηθοί
Chatbots
Emotions
TAM
Διαθέσιμο από :2022-03-09 22:12:07
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-09 22:12:07
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Panousi_2022.pdf

Τύπος: application/pdf