ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχέδιο μάρκετινγκ (marketing plan) για τη Fischer-Price
Εναλλακτικός τίτλος :Marketing plan for Fisher-Price
Δημιουργός :Δοξαστάκης, Παναγιώτης
Συντελεστής :Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές
Φυσική περιγραφή :135σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9214
Περίληψη :Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου Marketing για ταπροϊόντα της Fisher Price, ενός παιδικού Brand που ανήκει στην μεγαλύτερη εταιρείαπαγκοσμίως, την Mattel, καθώς και για τις στρατηγικές που προκύπτουν για την προσέγγισηόλο και περισσότερων γονέων.Η Fisher-Price οτελεί μια θυγατρική εταιρεία της Mattel για την εμπορία παιχνιδιών για παιδιά ηλικίαςέως 7 ετών. Η εταιρεία εστιάζει κυρίως στην παραγωγή παιχνιδιών που ενισχύουν τη μάθηση και τιςεκπαιδευτικές δεξιότητες. Τα προϊόντα της Fisher-Price επιτρέπουν στα παιδιά να μαθαίνουν μέσα απότο παιχνίδι από τη γέννησή τους μέχρι την προσχολική ηλικία, συμβάλλοντας έτσι πολύτιμα στηνανάπτυξή τους.Λαμβάνοντας υπόψη την περιπτωσιολογική μελέτη της Fisher-Price, η παρούσα διπλωματική εργασίαέχει ως στόχο την δημιουργία ενός σχεδίου μάρκετινγκ (marketing plan) για την Fisher-Price. Αρχικά,αφού εξετάστηκε το θεωρητικό πλαίσιο της δημιουργίας ενός σχεδίου μάρκετινγκ, εξετάστηκε καιαναλύθηκε το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας της επιχείρησης, μέσω χρήσης εργαλείων PESTEL,Πέντε Δυνάμεις του Porter και ανάλυση SWOT. Τα κύρια ευρήματα της εξωτερικής ανάλυσης έδειξανότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός στον κλάδο, ενώ υπάρχει μια καταναλωτική τάση που συνδέεται μεπράσινες πρακτικές και προϊόντα των επιχειρήσεων.Στη συνέχεια, ακολούθησε η εμπειρική έρευνα της παρούσας διπλωματικής, μέσω έρευναςερωτηματολογίου για την εύρεση των παραγόντων που οι γονείς λαμβάνουν υπόψη για την αγοράπαιχνιδιών στα μικρά παιδιά. Το ερωτηματολόγιο διαμοιράστηκε ηλεκτρονικά και συμπληρώθηκε από254 γονείς. Τα κύρια ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι γονείς ενδιαφέρονται για παιχνίδια τα οποίαείναι ψυχαγωγικά, φθηνού κόστους, έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ενώ ενδιαφέροντα κυρίως για τηνασφάλεια των παιδιών τους.Βάσει αυτών των ευρημάτων δημιουργήθηκε ένα σχέδιο μάρκετινγκ, το οποίο εστιάζει στηνεπικοινωνία αυτών των παραγόντων, που οι γονείς θεωρούν σημαντικούς, καθώς και σε παράγοντεςαύξησης των πωλήσεων. Οι κύριες ενέργειες για την προώθηση της μάρκας αφορούν τη χρήσητηλεόρασης, δελτίων τύπου, έντυπης διαφήμισης σε περιοδικά για γονείς καθώς και ψηφιακήςδιαφήμισης σε Facebook, Instagram και YouTube. Τέλος δημιουργήθηκε ένα τριετές πλάνο πρόβλεψηςλαμβάνοντας υπόψη τρία σενάρια, ένα απαισιόδοξο, ένα κανονικό και ένα αισιόδοξο.
The aim of this work is to develop a comprehensive Marketing plan forproducts of Fisher Price, a children's brand owned by the largest companyworldwide, Mattel, as well as the strategies that emerge for the approachmore and more parents.
Λέξη κλειδί :Μάρκετινγκ
Πλάνο
Παιδιά
Γονείς
Καταναλωτική συμπεριφορά
Marketing
Fisher-Price
Marketing plan
Mattel
Διαθέσιμο από :2022-03-09 17:31:37
Ημερομηνία έκδοσης :03/09/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-09 17:31:37
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Doxastakis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf