ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη για τη συμπεριφορά καταναλωτών προϊόντων οικιακής φροντίδας σε αγορές μέσω ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ
Εναλλακτικός τίτλος :Study of consumer behaviour in online shopping regarding home care category products
Δημιουργός :Πασάλη, Μαρία-Ιωάννα
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παινέσης, Γρηγόριος (Εξεταστής)
Δρόσος, Δημήτρης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9227
Περίληψη :Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών που υλοποιούν αγορές προϊόντων οικιακής φροντίδας από ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ. Η αύξηση της διείσδυσης του διαδικτύου στα ελληνικά νοικοκυριά έχει φέρει σημαντικές αλλαγές σε τομείς όπως η ψυχαγωγία, η εκπαίδευση αλλά και τις αγορές που πραγματοποιεί κάθε άτομο. Ο κλάδος των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ τα τελευταία έτη αναπτύσσεται με ιλιγκιώδη ταχύτητα, με νέες επιχειρήσεις και καταναλωτές να στρέφονται σε αυτόν. Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια έτσι ώστε η δομή της να είναι κατανοητή. Το πρώτο κεφάλαιο, αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας, κατά το οποίο παρουσιάζεται η συνεισφορά της εργασίας και το αντικείμενο της μελέτης, καθώς επίσης και οι ερευνητικοί στόχοι. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η θεωρητική επισκόπηση. Συγκεκριμένα, ορίζεται η συμπεριφορά του καταναλωτή και τα στάδια της αγοραστικής διαδικασίας. Ακόμη, δίνεται ο ορισμός του ηλεκτρονικού εμπορίου και παρουσιάζεται το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση της συμπεριφοράς καταναλωτή για αγορές που λαμβάνουν χώρα στο διαδίκτυο. Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τη μεθοδολογία στην οποία βασίστηκε η ποσοτική έρευνα. Αναλυτικότερα, ορίζεται το ερευνητικό πρόβλημα, περιγράφεται ο πληθυσμός της έρευνας, η μέθοδος δειγματοληψίας και συλλογής στοιχείων. Τέλος, περιγράφεται το ερευνητικό εργαλείο και οι μέθοδοι ανάλυσης της αποτελεσμάτων.Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι αναλύσεις που υλοποιήθηκαν για την εξέταση των συλλεχθέντων δεδομένων, καθώς επίσης και τα στατιστικά σημαντικά ευρήματα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις σχετικά με την ικανοποίηση και την πιστότητα των καταναλωτών, πώς αυτές επηρεάζονται από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά καθώς επίσης και η συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών.Το τελευταίο κεφάλαιο αποσκοπεί στην παρουσίαση των συμπεράσματων που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της παρούσας μελέτης, σε θεωρητικό και διοικητικό επίπεδο. Τέλος, περιγράφονται οι περιορισμοί που ανέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και παρατίθενται προτάσεις για περαιτέρω μελέτη.
The present research paper aims to study the behavior of consumers who make purchases of home care products from electronic supermarkets. The increase of internet penetration in Greek households has brought significant changes in areas such as entertainment, education and the purchases made by each individual. The electronics supermarket industry has grown rapidly in recent years, with new businesses and consumers turning to it.The work consists of five chapters so that its structure is understandable. The first chapter is the introduction of the work, during which the contribution of the work and the object of the study are presented, as well as the research objectives.In the second chapter, the theoretical overview is presented. Specifically, it defines consumer behavior and the stages of the purchasing process. Also, the definition of e-commerce is given and e-retail is presented in Greece. Particular emphasis is placed on the analysis of consumer behavior for purchases taking place online.The third chapter describes the methodology on which the quantitative research was based. In more detail, the research problem is defined, the research population is described, the method of sampling and data collection. Finally, the research tool and the methods of analysis of the results are described.In the fourth chapter, the analyzes carried out for the examination of the collected data are presented, as well as the statistically significant findings. Specifically, analyzes were performed on consumer satisfaction and loyalty, how they are affected by demographic characteristics as well as the correlation between variables.The last chapter aims to present the conclusions that emerge from the analysis of the data, present the effects of the present study, at a theoretical and administrative level. Finally, the limitations that arose during the conduct of the research are described and suggestions for further study are presented.
Λέξη κλειδί :Συμπεριφορά καταναλωτή
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ
Consumer behaviour
E-commerce
Online shopping
Διαθέσιμο από :2022-03-09 19:17:01
Ημερομηνία έκδοσης :03/09/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-09 19:17:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pasali_2022.pdf

Τύπος: application/pdf