ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη της συμπεριφοράς καταναλωτή από την αγορά Bitcoin
Εναλλακτικός τίτλος :Consumer behavior in Bitcoin market
Δημιουργός :Πογιάνα, Άντζελο
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παινέσης, Γρηγόριος (Εξεταστής)
Δρόσος, Δημήτρης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :155σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9228
Περίληψη :Η δημιουργία του Bitcoin θεωρείται από ορισμένους ως η μεγαλύτερη εφεύρεση από την εποχή της δημιουργίας του Ίντερνετ. Η αγορά του Bitcoin, είναι μια πολύ νέα αγορά που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως καθώς και χωρών που σκέφτονται να το υιοθετήσουν ως εναλλακτικό μέσο συναλλαγών. Συνεπώς, η εργασία αυτή θα αναλύσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στην αγορά του Bitcoin και ιδιαίτερα ποιοι είναι οι παράγοντες που οδηγούν στην αγορά Bitcoin, ποιοι είναι οι λόγοι που αυξάνουν την πιστότητα των καταναλωτών σε αυτή την αγορά και ποια είναι τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την ικανοποίηση των καταναλωτών από την αγορά αυτή. Αναλυτικότερα, στο κεφάλαιο 1 το οποίο είναι εισαγωγικό, παρουσιάζονται οι ερευνητικοί στόχοι της έρευνας και στο κεφάλαιο 2 γίνεται η θεωρητική επισκόπηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή και του Bitcoin. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, δηλαδή ο πληθυσμός, η δειγματοληψία, η μέθοδος συλλογής στοιχείων, η περιγραφή του ερευνητικού εργαλείου, καθώς και οι μέθοδοι ανάλυσης στοιχείων. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται η ανάλυση των δεδομένων και τέλος στο κεφάλαιο 5 περιγράφονται τα ευρήματα και τα συμπεράσματα.
The creation of Bitcoin is considered by some to be the greatest invention since the creation of the Internet. The Bitcoin market is a very new market that has attracted the interest of millions of people worldwide as well as countries that are considering adopting it as an alternative means of trading. Therefore, this paper will analyze the behavior of consumers towards the Bitcoin market and in particular what are the factors that lead to the purchase of Bitcoin, what are the reasons that increase consumer loyalty to this market and what are the factors that contribute to consumer satisfaction with this market. More specifically, chapter 1, which is introductory, presents the research objectives of the study and chapter 2 provides a theoretical overview of consumer behavior and Bitcoin. Then, chapter 3 presents the research methodology, i.e. the population, sampling, data collection method, description of the research instrument, and methods of data analysis. Chapter 4 presents the data analysis and finally chapter 5 describes the findings and conclusions.
Λέξη κλειδί :Συμπεριφορά καταναλωτή
Παράγοντες
Χαρακτηριστικά
Πιστότητα
Consumer behavior
Factors
Characteristics
Loyalty
Bitcoin
Διαθέσιμο από :2022-03-10 18:28:45
Ημερομηνία έκδοσης :03/08/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-10 18:28:45
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pogiana_2020.pdf

Τύπος: application/pdf