ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής αγοράς για τα γενόσημα φάρμακα
Εναλλακτικός τίτλος :Investigating Greek physicians' and patients' attitudes and perceptions towards generic drugs
Δημιουργός :Λιάνου, Αικατερίνη
Συντελεστής :Παινέσης, Γρηγόριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Δρόσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παραρτήματα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :218σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9233
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη έχει ως κύριο σκοπό την εκτίμηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη στάση (πεποιθήσεις) των ασθενών-καταναλωτών αλλά και των επαγγελματιών υγείας, σε θέματα σχετικά με τα γενόσημα φάρμακα καθώς και τη θέληση να τα χρησιμοποιήσουν. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι να μελετήσουμε ξεχωριστά τους ασθενείς-καταναλωτές από τους επαγγελματίες υγείας.Αφού έγινε μια ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σε σχέση με το θέμα, δημιουργήθηκαν δύο ερωτηματολόγια για το σκοπό της έρευνας. Το πρώτο απευθυνόταν σε επαγγελματίες υγείας και έλαβε χώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο όπου συμπληρώθηκε από 76 γιατρούς, ενώ το δεύτερο απευθυνόταν σε ασθενείς-καταναλωτές και συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά από 202 άτομα. Τα πρωτογενή δεδομένα της ποσοτικής αυτής έρευνας αφού συλλέχθηκαν, στη συνέχεια αναλύθηκαν μέσω του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS.Τα ευρήματα έδειξαν ότι και οι δύο ομάδες αντιμετωπίζουν ευνοϊκά τα γενόσημα φάρμακα, θεωρώντας ότι είναι σχετικά ασφαλή, αποτελεσματικά και λιγότερο ακριβά από τα πρωτότυπα. Ωστόσο εκφράζουν κάποιες αμφιβολίες που κατά κύριο λόγο προκύπτουν από έλλειψη ενημέρωσης. Παρόλο που ο πληθυσμός είναι ενημερωμένος για την εξοικονόμηση κόστους που θα προκύψει από τη χρήση γενόσημων φαρμάκων, δεν επιδεικνύει την απαιτούμενη εμπιστοσύνη που θα τον έκανε να απομακρυνθεί από τα επώνυμα πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα. Το κράτος μέσα από μια σειρά πολιτικών για τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, τις φαρμακευτικές βιομηχανίες, τους επαγγελματίες υγείας αλλά και τους ασθενείς-καταναλωτές θα μπορούσε να ενισχύσει την εικόνα και αξιοπιστία των γενόσημων φαρμάκων και έτσι να επηρεάσει θετικά τις στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής αγοράς προς αυτά. Κάτι αντίστοιχο, θα μπορούσαν να κάνουν και οι ίδιες οι φαρμακοβιομηχανίες γενόσημων φαρμάκων, με μια σειρά από πρακτικές ενημέρωσης, κινήτρων για τους επαγγελματίες υγείας και φαρμακοεπαγρύπνησης που θα οδηγούσε στην αύξηση της εμπιστοσύνης στα γενόσημα φάρμακα.
The objective of this study is to identify factors that influence patients-consumers and health professionals attitudes and perceptions for generic drugs and their willingness to use them. After a review of the international literature on the subject, two questionnaires were conducted to fulfill the research aim and objectives. The first was created for health professionals and administered to a sample of physicians at General Hospital of Athens “Ippokratio” where replies of 76 doctors were received, giving a response rate of 76%. The second for patients-consumers, that was self-administered and delivered electronically, was completed by 202 participants. The collected primary data of this quantitative research were then analyzed with the statistical software IBM SPSS.The results indicated that in general both groups have positive attitude and acceptance towards generic medicines, considering them relatively safe, effective and less expensive than the originals.However, they express some doubts that mainly arise because of lack of information. Although people are aware of the cost savings from the use of generic drugs, they are not enough perceived yet about their safety and effectiveness in order to switch branded original drugs with them.The state authorities in order to achieve the policy goals which have been set, should try to alter the opinion and behavior of the population. This can be done by targeted evidence based policies for the competent authorities of drug control, the pharmaceutical industry, the health professionals and for the patients-consumers, in order to strengthen the image and the credibility of generic medicines. Moreover, generic pharmaceutical companies, have to set economic incentives for health professionals, provide them with sufficient and evidence-based information on their drugs and encourage their pharmacovigilance systems that would increase confidence in generics.
Λέξη κλειδί :Γενόσημα φάρμακα
Αντιλήψεις ασθενών και γιατρών
Αντικατάσταση
Πολιτική φαρμάκων
Φαρμακευτικές δαπάνες
Generic drugs
Perceptions of patients
Perceptions of doctors
Substitution
Drug policy
Pharmaceutical expenditure
Διαθέσιμο από :2022-03-12 07:30:30
Ημερομηνία έκδοσης :03/08/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-12 07:30:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lianou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf