ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μάρκετινγκ και πολιτικές τιμολόγησης στις αεροπορικές εταιρείες
Εναλλακτικός τίτλος :Marketing and pricing policies in the airline industry
Δημιουργός :Θεοδώρου, Έλλη-Άννα
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δρόσος, Δημήτρης (Εξεταστής)
Παινέσης, Γρηγόριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :111σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9247
Περίληψη :Σήμερα η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου έχει δημιουργήσει μεγάλες αλλαγές στον οικονομικό τομέα. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη τους μάρκετινγκ των αεροπορικών εταιριών. Στόχος είναι να αναλυθεί το θεωρητικό υπόβαθρο για τη μελέτη των πολιτικών τιμολόγησης και να αποτυπωθεί ο αντίκτυπος τους στην καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών-επιβατών. Οι ερευνητικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν να διερευνηθεί η στάση των καταναλωτών απέναντι στις τιμολογιακές πολιτικές των αεροπορικών εταιρειών, αν επηρεάζονται, με ποιο τρόπο και πως αντιδρούν. Στη συνέχεια, να μελετηθεί η επιρροή που έχει στους καταναλωτές η γνώση των χαμηλών τιμών σε συγκεκριμένες εταιρείες και ορισμένα δρομολόγια. Τέλος να μελετηθεί αν υφίσταται η σχέση ποιότητα και τιμής, δηλαδή αν οι επιβάτες επιλέγοντας ένα ακριβότερο εισιτήριο λαμβάνουν σημαντική ικανοποίηση. Η διπλωματική αυτή αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο είναι ένα εισαγωγικό κεφάλαιο στο οποίο αναφέρεται η συνεισφορά της έρευνας, οι ερευνητικοί στόχοι και η δομή της εργασίας. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη θεωρητική επισκόπηση, και αναλύεται το αεροπορικό προϊόν και οι πολιτικές τιμολόγησης . Ακόμη παρατίθενται προηγούμενες έρευνες που αφορούν την τιμολόγηση και την ικανοποίηση στον αεροπορικό κλάδο. Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει τη μεθοδολογία της έρευνας, και το τέταρτο περιλαμβάνει όλες τις στατιστικά σημαντικές αναλύσεις που διεξήχθησαν με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν. Το τελευταίο κεφάλαιο με το οποίο ολοκληρώνεται η εργασία περιλαμβάνει τα συμπεράσματα. Όσον αφορά στη μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήθηκε, πραγματοποιήθηκε περιγραφική ποσοτική έρευνα με τη μέθοδο της δημοσκόπησης και τη χρήση ερωτηματολογίου ως εργαλείο. Τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS IBM Statistics Version 22 και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής όπως ο μέσος όρος, η τυπική απόκλιση, το t-test και η ανάλυση διακύμανσης (ANNOVA).
Today the rapid growth of the industry has created great changes in the economic sector. The purpose of this paper is to study marketing in the airline industry. The aim is to analyze the theoretical background for the study of pricing policies and to capture their impact on the consumer behavior of customers-passengers. The research objectives were to investigate the attitude of consumers towards the pricing policies of the airlines, if they are affected and how they react. Also to study the impact that knowledge of low prices on specific companies and certain routes has on consumers. Finally, to study whether there is a relationship between quality and price, if whether passengers choosing a more expensive ticket receive significant satisfaction. This thesis consists of five chapters. The first is an introductory chapter which addresses the contribution of research, research objectives and the structure of the work. The second chapter includes the theoretical overview, and analyzes the airline product and pricing policies. Previous research on pricing and satisfaction in the aviation industry is also cited. The third chapter analyzes the research methodology, and the fourth includes all the statistically significant analyzes performed with the data collected. The last chapter with which the work is completed contains the conclusions. Regarding the research methodology that was followed, a descriptive quantitative research was conducted using the survey method and the use of a questionnaire as a tool. The collected results were analyzed using SPSS IBM Statistics Version 22 and then descriptive and inductive statistical methods such as mean, standard deviation, t-test and analysis of variance (ANNOVA) were used.
Λέξη κλειδί :Τιμολογιακές πολιτικές
Αεροπορικά εισιτήρια
Ικανοποίηση
Υπηρεσίες
Μεταφορικό μέσο
Airline industry
Pricing policies
Satisfaction
Services
Tickets
Διαθέσιμο από :2022-03-13 11:39:37
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-13 11:39:37
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Theodorou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf