ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Behavioral finance: prospect investors
Εναλλακτικός τίτλος :Συμπεριφορική χρηματοοικονομική: επενδυτές με προσδοκίες
Δημιουργός :Νεφρός, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Τοπάλογλου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομίδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9248
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να γίνει μια ιστορική καταγραφή σχετικά με τη δημιουργία της Θεωρίας των προσδοκιών, το πώς αυτή αποτελεί μία διαφορετική θεωρητική προσέγγιση στη Θεωρία της αναμενόμενης χρησιμότητας σε συνδυασμό με τη Θεωρία της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής και το πώς οι επενδυτές με προσδοκίες επηρεάζονται από τη φύση και το παρορμητισμό των επενδύσεων. Γίνεται μία προσπάθεια να καταλάβουμε τις διαφορετικές φύσεις συμπεριφορών των επενδυτών και των διαφόρων τομέων που εφαρμόζεται η θεωρία των προσδοκιών. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται μια εκτεταμένη περιγραφή και ανάλυση σχετικά με το πως δημιουργήθηκαν τα κρυπτονομίσματα, πιο συγκεκριμένα, η κρυπτογράφηση, η τεχνολογία blockchain, το πώς παρουσιάστηκαν στο κόσμο και πώς ξεκίνησε η διαδικασία απόκτησης τους. Έπειτα παρουσιάζεται η αγορά των κρυπτονομισμάτων, τα κυρίαρχα κρυπτονομίσματα αυτή τη στιγμή στην αγορά καθώς και η διείσδυση τους στην παγκόσμια αγορά σε διάφορες χώρες ενώ γίνεται και μία μελλοντική εκτίμηση σχετικά με την αγορά και τους τρόπους βελτίωσης τους. Επίσης, γίνεται μία σύντομη αναφορά βάσει κάποιων ενδείξεων που έχουν δημιουργηθεί για το πώς εκφράζονται τα κρυπτονομίσματα μέσα από τη Θεωρία της προσδοκίας.Κλείνοντας τη διπλωματική εργασία γίνεται η εμπειρική εφαρμογή της Θεωρίας των προσδοκιών σε ένα σύνολο μετοχών με σκοπό την εύρεση των βέλτιστων χαρτοφυλακίων για τους επενδυτές με προσδοκίες. Έπειτα ακολουθείται η ίδια διαδικασία και για τους επενδυτές με αποστροφή στον κίνδυνο και βάσει των αποτελεσμάτων γίνεται μία σύγκριση των δύο τακτικών μεταξύ τους αλλά και με την απόδοση του δείκτη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο έτσι ώστε να βγάλουμε τα ανάλογα συμπεράσματα.
The purpose of this thesis is to make a historical record of the creation of Prospect Theory, how it constitutes a different theoretical approach to the Theory of Expected Utility combined with Behavioral Finance and how investors are influenced by expectations, the nature and impulsiveness of investments. An attempt is made to understand the different nature of investor’s behaviors and the different areas in which the Prospect Theory is applied.The second part of the thesis provides an extensive description and analysis of how cryptocurrencies were created, more specifically, encryption, blockchain technology, how they were presented to the world and how the process of obtaining them began.Then comes the cryptocurrency market, the dominant cryptocurrencies currently on the market as well as their penetration in the global market in various countries while making a future assessment of the market and ways to improve them. Also, a brief report is made based on some indications that have been created about how cryptocurrencies are expressed through Prospect Theory.Closing the thesis, you will review the empirical application of the Prospect Theory to a set of stocks in order to find the optimal portfolios for Prospect type investors. Then the same procedure is followed for Risk Averse investors and based on the results a comparison of the two tactics is made between them but also with the performance of the index in the specific time period so that we can draw the appropriate conclusions.
Λέξη κλειδί :Συμπεριφορική
Χρηματοοικονομική
Προσδοκία
Κρυπτονομίσματα
Επενδυτές
Behavioral
Fianance
Prospect
Cryptocurrencies
Investors
Διαθέσιμο από :2022-03-14 18:17:08
Ημερομηνία έκδοσης :03/14/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-14 18:17:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Nefros_2022.pdf

Τύπος: application/pdf