ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη της ικανοποίησης των καταναλωτών της επωνυμίας Schwarzkopf
Εναλλακτικός τίτλος :Customer satisfaction of Schwarzkopf brand: antecedents and consequences
Δημιουργός :Σουλελέ, Μαρία-Ελένη
Συντελεστής :Σταθακόπουλος, Βλάσης (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Ήντουνας Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9249
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της ικανοποίησης των καταναλωτών της επωνυμίας, όπως αυτή μπορεί να ερευνηθεί, καθώς πρόκειται για μία έννοια που δύσκολα προσδιορίζεται και δεν υπάρχει κοινώς αποδεκτός ορισμός στον επιστημονικό χώρο. Παράλληλα με αυτή, ως κεντρική έννοια, μελετώνται κάποιοι παράγοντες, υπό την έννοια ότι αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση και περιγραφή της ικανοποίησης. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται για την μάρκα της Schwarzkopf η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των καλλυντικών.Κάποιοι σημαντικοί παράγοντες που διερευνώνται παράλληλα είναι η τιμή, η ποιότητα, η αναγνωρισιμότητα και η προώθηση και πώς αυτοί επηρεάζουν την ικανοποίηση της μάρκας. Επίσης, διερευνάται πώς η ικανοποίηση επηρεάζει την πιστότητα και την πρόθεση σύστασης της μάρκας από τους καταναλωτές. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ποιότητα και η αναγνωρισιμότητα είναι δύο παράγοντες που επηρεάζουν έντονα την ικανοποίηση των καταναλωτών, και αυτή με τη σειρά της επηρεάζει την πιστότητα και την πρόθεση σύστασης, Τέλος, φάνηκε ότι το brand της Schwarzkopf είναι ευρέως γνωστό και έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών.
The purpose of this study is to investigate the consumer satisfaction of the brand, as it can be researched, as it is a concept that is difficult to define and there is no commonly accepted definition in the scientific field. Along with this, as a central concept, some factors are studied, in the sense that this will help in better understanding and describing satisfaction. This research is carried out for the Schwarzkopf brand which is active in the field of cosmetics.Some important factors that are explored in parallel are price, quality, recognition and promotion and how they affect brand satisfaction. It also explores how satisfaction affects consumer loyalty and brand intention.The results of the research showed that quality and recognition are two factors that strongly affect consumer satisfaction, and this in turn affects the fidelity and intention to recommend. Finally, it appeared that the Schwarzkopf brand is well known and has been used in the past by the largest percentage of consumers.
Λέξη κλειδί :Ικανοποίηση καταναλωτών
Επωνυμία
Customer satisfaction
Schwarzkopf
Brand
Διαθέσιμο από :2022-03-11 17:15:20
Ημερομηνία έκδοσης :03/09/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-11 17:15:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Soulele_2022.pdf

Τύπος: application/pdf