ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Investigating the role of content marketing in brand image
Εναλλακτικός τίτλος :Μελέτη της επίδρασης του μάρκετινγκ περιεχομένου στην εικόνα της μάρκας
Δημιουργός :Antoniou, Eleni
Συντελεστής :Drosos, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Dimitriadis, Sergios (Εξεταστής)
Argouslidis, Paraskevas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :132p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9250
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη στοχεύει να εξετάσει πώς οι πρακτικές μάρκετινγκ περιεχομένου στα social media μιας μάρκας σχετίζονται με την εικόνα αυτής της μάρκας. Οι διαστάσεις της εικόνας της μάρκας που λαμβάνονται υπόψη σε αυτή τη διατριβή είναι: η αναγνωρισιμότητα της μάρκας, η στάση του καταναλωτή και η εξοικείωση με τη μάρκα. Η επικοινωνίες της μάρκας και η ενημερωτική και ψυχαγωγική αξία του μάρκετινγκ περιεχομένου θεωρούνται παράγοντες των οποίων η επίδραση στην εικόνα της μάρκας επίσης μετρώνται σε αυτή τη μελέτη. Τέλος, η κοινωνική επιρροή κατά την αξιολόγηση του μάρκετινγκ περιεχομένου και ο τρόπος με τον οποίο αυτή σχετίζεται με την εικόνα της μάρκας είναι επίσης ένας άλλος παράγοντας που μετράται.
The present study aims at examining how content marketing practices on a brand’s social media page relates to the image of this brand. The dimensions of brand image that are taken into account in this dissertation are: brand awareness, brand attitudes, and brand familiarity. Brand communications and the informative and entertaining value of content marketing are considered the factors, whose effect on brand image, is being measured in this study. Furthermore, the influence of social behavior during the evaluation of content marketing and how it affects brand image is also another factor being measured.
Λέξη κλειδί :Μάρκετινγκ περιεχομένου
Εικόνα της μάρκας
Κοινωνική επιρροή
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Εταιρική σελίδα
Content marketing
Brand image
Social proof
Social media
Brand page
Διαθέσιμο από :2022-03-12 23:06:06
Ημερομηνία έκδοσης :03/02/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-12 23:06:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Antoniou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf