ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εταιρική εικόνα φιλεκπαιδευτικής εταιρείας
Εναλλακτικός τίτλος :Corporate brand image. The case of Filekpaideutiki Etaireia
Δημιουργός :Γεωργιλάκη, Ιωάννα
Συντελεστής :Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9258
Περίληψη :Αναπόσπαστο κομμάτι της Εταιρικής Επωνυμίας είναι η Εταιρική Εικόνα. Οι παράγοντες που επιδρούν στον σχηματισμό της Εταιρικής Εικόνας στην παρούσα εργασία οργανώθηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη αποτελείται από την ταυτότητα, την προσωπικότητα, το όραμα και την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα, που αποτελούν τη βαθύτερη ουσία της εταιρείας. Η δεύτερη αποτελείται από τον κλάδο, την εταιρεία, τα προϊόντα/ υπηρεσίες που είναι τα ορατά, άλλα άψυχα στοιχεία. Η τρίτη περιλαμβάνει τα έμψυχα, δηλαδή τους υπαλλήλους και τα κοινά. Μια άλλη παράμετρος που επηρεάζει το σχηματισμό Εταιρικής Εικόνας είναι ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο ταυτίζεται με την εταιρεία. Η βιβλιογραφία εστιάζει στην πρόσληψη της εταιρείας από τον αποδέκτη, ταυτόχρονα όμως η εικόνα αντιδιαστέλεται από την εταιρεία που αποτελεί το αντικείμενο της παρατήρησης. Προτείνεται ο όρος «Εταιρική Πραγματικότητα» για την περιγραφή της εταιρείας. Ως πεδίο έρευνας της Εταιρικής Εικόνας ορίστηκε η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και συγκεκριμένα τα Αρσάκεια Σχολεία. Προτάθηκε ένα μοντέλο στο οποίο μια ομάδα ανεξάρτητων μεταβλητών με ενδιάμεση μεταβλητή την «ταύτιση» οδηγούν σε πιστότητα, φήμη από στόμα σε στόμα και σύνδεση με το σχολείο. Το σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών θεωρήθηκε ότι περιγράφει την «Εταιρική Πραγματικότητα» και αποτελείται από τον «Ανώτερο Σκοπό», την «προσωπικότητα», τους υπαλλήλους και το περιβάλλον. Τα δύο πρώτα περιγράφουν αυτό που ονομάστηκε «Ψυχή» του σχολείου και τα δύο τελευταία αυτό που ονομάστηκε «Σώμα». Ο «Ανώτερος σκοπός» ενσωμάτωσε το «όραμα» και την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα. Παρατηρήθηκε υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στην «Εταιρική Πραγματικότητα» και την «ταύτιση» και ότι από τις πτυχές της «Εταιρικής Πραγματικότητας», οι υπάλληλοι και σε μικρότερο βαθμό η «προσωπικότητα» μπορούν να προβλέψουν την «ταύτιση». Επίσης, υπάρχει υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στην «ταύτιση» και την πιστότητα, τη φήμη από στόμα σε στόμα και τη σύνδεση.
An integral part of Corporate Brand is Corporate Brand Image. The factors influencing the formation of the Corporate Brand Image, in the present work, were organized into three groups. The first group consists of Identity, Personality, Vision and Corporate Social Responsibility, which are the deepest essence of the company. The second consists of the industry, the company, the products/services that are visible, but inanimate. The third includes the animate, the employees and the stakeholders. Another parameter that influences Corporate Brand Image formation is the degree to which a person identifies with the company. The literature on brand image focuses on the perception of the company. At the same time Corporate Brand Image differs from the company, that is the subject of the observation. The term "Corporate Reality" is proposed to describe the company. The field of research for the Corporate Βrand Image was Filekpaideutiki Etaireia and specifically the Arsakeia Schools. A model was proposed in which a group of independent variables with intermediate variable the identification leads to loyalty, word of mouth and connection. The set of independent variables describes the "Corporate Reality" and consists of the "Higher Purpose", the personality, the employees and the environment. The first two describe what was called the "Soul" of the company and the last two what was called the "Body". The "Higher Purpose" incorporated the vision and the Corporate Social Responsibility. A high correlation has been observed between "Corporate Reality" and identification. Of the aspects of "Corporate Reality", employees and to a lesser extent personality can predict identification. There is also a high correlation between identification and loyalty, word of mouth and connection.
Λέξη κλειδί :Εικόνα εταιρικής επωνυμίας
Όραμα
Ταύτιση
Corporate brand image
Vision
Identification
Διαθέσιμο από :2025-03-15
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-15 21:51:00
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :