ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Employer branding και η επίδραση του στο customer experience
Εναλλακτικός τίτλος :Employer branding and its influence on customer experience
Δημιουργός :Χαροκόπου, Ελένη
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :106σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9260
Περίληψη :Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Διοίκησης Υπηρεσιών, του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, είναι η μελέτη της επωνυμίας εργοδότη (Employer Branding) σε ελληνικές εταιρείες και πώς αυτή επηρεάζει την εμπειρία πελάτη. Ιδιαίτερη βάση δίνεται στις ενέργειες τις οποίες πραγματοποιεί ο Όμιλος ΟΤΕ (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.) αναφορικά με την επωνυμία εργοδότη, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό καθιστούν την ίδια την εταιρεία περισσότερο γνωστή ενώ συγχρόνως προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης σε τελειόφοιτους και απόφοιτους που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στην συγκεκριμένη εταιρεία. Από την στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε αλλά και από τις συσχετίσεις που προέκυψαν, αναδεικνύεται ότι η ικανοποίηση των ατόμων από την εργασία τους στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης σε μία εταιρεία, εκφράζεται μέσω της πρόθεσης τους να συστήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας σε άτομα από το φιλικό και τον συγγενικό τους περιβάλλον, αλλά και από την θετική στάση που διαμορφώνουν απέναντι στην εταιρεία.
The aim of this dissertation in the framework of the Postgraduate Program in Service Management, Department of Business Administration and Management, is the study of Employer Branding in Greek companies and how it affects the customer experience. Particular attention is paid to the actions carried out by the OTE Group (Hellenic Telecommunications Organization SA) regarding Employer Branding, which to a large extent make the company even better known while at the same time offering employment opportunities to graduates and graduates who carry out their internship in the specific company. From the statistical analysis that was performed but also from the correlations that emerged, it emerges that the satisfaction of individuals from their work in the context of their internship in a company, is expressed through their intention to recommend the company's products or services to individuals from their friendly and kind environment, but also from the positive attitude they form towards the company.
Λέξη κλειδί :Εμπειρία πελάτη
Επωνυμία εργοδότη
Εργασιακό περιβάλλον
Customer experience
Employer branding
Workplace
Διαθέσιμο από :2022-03-16 18:12:12
Ημερομηνία έκδοσης :02/14/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-16 18:12:12
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Charokopou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf