ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημόσιος τομέας: παράγοντες που επηρεάζουν την καινοτόμο εργασιακή συμπεριφορά των υπαλλήλων
Εναλλακτικός τίτλος :Public sector: the factors that influence the innovative work behavior of employees
Δημιουργός :Θεοδωροπούλου, Καλλιόπη-Ηλιάνα
Συντελεστής :Βουδούρη, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Λιούκας, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Δεληγιάννη, Ιωάννα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :65σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9275
Περίληψη :Στόχος αυτής της εργασίας είναι να μελετηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την καινοτόμο εργασιακή συμπεριφορά των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα. Για τον σκοπό αυτό οι παράγοντες που θα αναλυθούν είναι τα στυλ ηγεσίας μέσω των μεταβλητών της μετασχηματιστικής, συναλλακτικής, ηθικής ηγεσίας και αμφιδέξιας ηγεσίας, τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, τα οποία εξετάστηκαν μέσα από τον ατομικό μαθησιακό προσανατολισμό και τη προδραστική προσωπικότητα, το περιβάλλον/κλίμα του οργανισμού, το οποίο εξετάστηκε μέσα από την κοινωνική υποστήριξη, και τέλος χαρακτηριστικά της εργασίας που μελετήθηκαν μέσα από τις μεταβλητές της ποικιλία εργασιών, της σημασίας της εργασίας και της αυτονομίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 80 υπάλληλοι του δημοσίου τομέα και βρήκαμε ότι η συναλλακτική ηγεσία, η ηθική ηγεσία και η αυτονομία επηρεάζουν την καινοτόμο συμπεριφορά τους.
The purpose of this paper is to study the factors that influence the innovative work behavior of public sector employees. The factors that analyzed are the styles of leadership, through the variables of transformational, transactional, ethical and ambidextrous leadership, the personal characteristics of the employees that examined through individual learning orientation and proactive personality, organizational climate that examined through social support, and finally task characteristics studied the variables of task variety, task significance and autonomy. In this survey 80 employees of the public sector were participated and we found that transactional leadership, ethical leadership and autonomy influence their innovative behavior.
Λέξη κλειδί :Καινοτόμος συμπεριφορά υπαλλήλων
Μετασχηματιστική ηγεσία
Συναλλακτική ηγεσία
Ηθική ηγεσία
Αυτονομία
Innovative work behavior
Transformational leadership
Transactional leadership
Ethical leadership
Autonomy
Διαθέσιμο από :2022-03-18 19:07:17
Ημερομηνία έκδοσης :03/14/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-18 19:07:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Theodoropoulou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf