ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Applications of social network analysis in health settings
Εναλλακτικός τίτλος :Εφαρμογές των κοινωνικών δικτύων στον τομέα της υγείας
Δημιουργός :Καράλα, Αικατερίνη
Συντελεστής :Παπακωνσταντινοπούλου, Αικατερίνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Κωτίδης, Ιωάννης (Εξεταστής)
Χατζηαντωνίου, Δαμιανός (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :42σ.
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9278
Περίληψη :Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων περιλαμβάνει τεχνικές και μεθόδους για την ανάλυση της συνεχούς ροής πληροφοριών σε δίκτυα εκτός σύνδεσης (π.χ. δίκτυα εργαζομένων σε αγορές εργασίας, δίκτυα οργανισμών σε αγορές προϊόντων κ.λπ.) και διαδικτυακά δίκτυα (π.χ. αναρτήσεις Facebook, ροές twitter, google χάρτες check-in κ.λπ.) προκειμένου να εντοπιστούν οι μορφές διάδοσης των πληροφοριών που ενδιαφέρουν τον αναλυτή. Στον τομέα της υγείας, η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων βασίζεται σε κοινωνιολογικές μελέτες που αφορούν την υγεία, διάφορες ασθένειες και τη θεραπεία τους. Για τη σύνδεση της υγείας ή της κοινωνικής περίθαλψης και της χρήσης υπηρεσιών υγείας, είναι σκόπιμο να αναφερθούν οι βασικές αρχές της θεωρίας του κοινωνικού κεφαλαίου και τα κύρια χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων. Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων προσφέρει μεθόδους για το σχεδιασμό και την αποκάλυψη καναλιών επικοινωνίας και ροής δεδομένων, συνεργασίας και απεμπλοκής μεταξύ ατόμων σε εσκεμμένα σημαντικές συγκεντρώσεις μέσα σε μια ομάδα. Η παρούσα εργασία στοχεύει να αναδείξει τη χρήση της ανάλυσης κοινωνικών δικτύων και τις εφαρμογές της στον τομέα της υγείας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου επιλέχθηκε ως μέθοδος η βιβλιογραφική ανασκόπηση πρόσφατων ερευνών που σχετίζονται με την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων στον τομέα της υγείας. Αρχικά, περιγράφεται ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων και η έννοια των fake news στον τομέα της υγείας και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων. Τέλος, η διατριβή παρουσιάζει μια σειρά πρόσφατων μελετών που εφαρμόζουν την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων στον τομέα της υγείας.
Social network analysis includes techniques and methods for analyzing the continuous flow of information in offline networks (e.g., networks of employees in labor markets, networks of organizations in product markets, etc.) and online networks (e.g., Facebook posts, twitter feeds, google maps check-ins, etc.) in order to identify the forms of dissemination of information that are of interest to the analyst. In the field of health, social network analysis is based on sociological studies concerning health, various diseases and their treatment. For the connection of health or social care and the use of health services, it is appropriate to mention the basic principles of social capital theory and the main features of social networks. Social network analysis offers methods for designing and revealing channels of communication and data flow, collaboration, and disengagement between individuals at deliberately important gatherings within a group. The present work aims to highlight the use of social network analysis and its applications in the field of health. To achieve this goal, the bibliographic review of recent research related to the analysis of social networks in the field of health was chosen as a method. First, the role of social networks and the concept of fake news in the field of health are described, and then the basic features and approaches used for the analysis of social networks are presented. Finally, the thesis presents a series of recent studies applying the analysis of social networks in the field of health.
Λέξη κλειδί :Κοινωνικά δίκτυα
Υγεία
Social media
Networks
Health
Διαθέσιμο από :2022-03-21 23:23:25
Ημερομηνία έκδοσης :03/14/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-21 23:23:25
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karala_2022.pdf

Τύπος: application/pdf