ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχέδιο μάρκετινγκ (marketing plan) για το οινοποιείο «The Naked Estate»
Εναλλακτικός τίτλος :Marketing plan for a new winery : the Naked Estate
Δημιουργός :Δρίτσα, Βαρβάρα
Συντελεστής :Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :104σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9280
Περίληψη :Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να μελετήσει τις έννοιες της μάρκας και τηςεπωνυμίας καθώς και το ρόλο της εταιρικής εικόνας αναφορικά με την προτίμηση τωνκαταναλωτών. Με τη δημιουργία ενός στρατηγικού πλάνου μάρκετινγκ για ένανεοσύστατο οινοποιείο το οποίο θα ονομάζεται “The Naked Estate” πραγματοποιείταιη εφαρμογή των θεωριών οι οποίες παρουσιάστηκαν στην παρούσα μελέτη. Μέσω τηςποσοτικής έρευνας η οποία ακολούθησε διαπιστώνουμε την επιρροή που έχει η εικόνατης μάρκας στις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών και έτσι καταλήγουμε στοεάν η δημιουργία του οινοποιείου το οποίο θα παράγει και θα πουλάει έναμονοποικιλιακό κρασί μπορεί να αποδώσει καρπούς. Στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιοτης παρούσας μελέτης, παρουσιάζονται οι έννοιες της επωνυμίας και της μάρκαςπροκειμένου να κατανοηθεί η χρησιμότητά τους για της επιχειρήσεις αλλά και για τηνπροτίμηση των καταναλωτών. Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που πραγματοποιείται παρουσιάζονται οι στρατηγικές μάρκετινγκ οι οποίες ακολουθούνται από ελληνικά αλλά και διεθνή οινοποιεία. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το οινοποιείο “The Naked Estate” το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί. Αναλυτικότερα γίνεται αναφορά στο όραμα της επιχείρησης αλλά και την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην αγορά και έπειτα παρουσιάζονται τα προϊόντα που θα παράγονται και θα πωλούνται από το συγκεκριμένο οινοποιείο αλλά και ο προσδιορισμός της οικονομικής κατάστασης που θα επικρατήσει στην επιχείρηση υπό ένα κανονικό σενάριο. Το πέμπτο κεφάλαιο σχετίζεται με την ποσοτική έρευνα πουπραγματοποιήθηκε μέσω του διαμοιρασμού ερωτηματολογίων. Το εργαλείο πουχρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή απαντήσεων ήταν το Google Forms ενώ για τηνανάλυσή τους χρησιμοποιήθηκε λογισμικό στατιστικής ανάλυσης SPSS. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το σχέδιο μάρκετινγκ που πρόκειται ναακολουθήσει η επιχείρηση και έπειτα πραγματοποιούνται χρηματοοικονομικέςπροβλέψεις για μια τριετία εξετάζοντας τρία σενάρια όπου είναι το απαισιόδοξο, τοκανονικό και το αισιόδοξο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η επιχείρηση θα είναικερδοφόρα ή ζημιογόνα.
The present work aims to study the concepts of brand andbranding as well as the role of the corporate image regarding the preference ofconsumers. By creating a strategic marketing plan for oneA newly established winery called "The Naked Estate" is underwaythe application of the theories presented in the present study. Through thequantitative research that followed we find the influence that the image hasof the brand in consumer purchasing decisions and so we come toif the creation of the winery which will produce and sell onemonovarietal wine can bear fruit. In the first and second chaptersof the present study, the concepts of brand and brand are presentedin order to understand their usefulness for the business but also for theconsumer preference. Then, in the third chapter, through the bibliographic review that is carried out, the marketing strategies are presented, which are followed by Greek and international wineries. The fourth chapter presents the winery "The Naked Estate" which is to be established. More detailed reference is made to the vision of the company and the situation that currently prevails in the market and then the products that will be produced and sold by the specific winery are presented and the determination of the financial situation that will prevail in the company under a normal scenario. The fifth chapter is related to the quantitative research thatwas done through the sharing of questionnaires. The tool thatused to collect answers was Google Forms while forSPSS statistical analysis software was used for their analysis. Finally, the sixth chapter presents the marketing plan that is going tofollow the business and then make financialforecasts for a three year looking at three scenarios where the pessimistic is, thenormal and optimistic in order to determine if the business will beprofitable or unprofitable.
Λέξη κλειδί :Οινοποιείο
Κρασί
Μάρκα
Στρατηγικό μάρκετινγκ
Αγιωργίτικο
Marketing plan
Winery
Wine
Agiwrgitiko
Brand
Διαθέσιμο από :2022-03-20 23:18:22
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-20 23:18:22
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dritsa_2022.pdf

Τύπος: application/pdf