ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Investigating the key determinants of Greek SMEs' market orientation
Δημιουργός :Polyzopoulou, Dimitra
Πολυζοπούλου, Δήμητρα
Συντελεστής :Painesis, Grigorios (Επιβλέπων καθηγητής)
Indounas, Konstantinos (Εξεταστής)
Drosos, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :109p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9290
Περίληψη :On one hand, there are the Small and Medium Enterprises (SMEs) which are considered as the major driver of economic growth. On the other hand, there is the market orientation concept, which - since its conceptualization in the ‘90s - has attracted the attention of academics and marketing practitioners. Even though both constructs have generated discussion, a concurrent investigation of the key determinants of the SMEs’ market orientation is missing. The purpose of this study was to generate a synthesized conceptual framework of the SMEs market orientation, and to pinpoint the most influential factors to Greek SMEs market orientation. The dissertation includes a chapter of Introduction, followed by a review of the literature, with an overview of the existing literature surrounding the concept of SMEs’ market orientation. Subsequently, the research model and methodology are analysed, explaining the reasons that led to a qualitative research method in order to address the research objectives. The validity of the proposed synthesized framework was tested via 17 interviews with SMEs’ owners/managers, leading to a refined construct. This section also provides a description of the interview guide and interview structure, and data collection procedures. Then, the presentation of the data and analysis of the findings follow. The last part of the study provides a discussion of the theoretical and managerial implications of the findings, as well as an overview of the limitations of the study that prompt future research.
Παρόλο που τόσο και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όσο και η έννοια του προσανατολισμού μιας επιχείρησης στην αγορά (market orientation) έχουν προσελκύσει την προσοχή ακαδημαϊκών και επαγγελματιών του μάρκετινγκ κι έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης, δεν υπάρχει μια μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τον προσανατολισμό προς την αγορά συγκεκριμένα των ΜΜΕ. Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης λοιπόν, ήταν να δομήσει ένα σύνθετο εννοιολογικό πλαίσιο για τον προσανατολισμό των ΜΜΕ προς την αγορά και να εντοπίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο τον προσανατολισμό των Ελληνικών ΜΜΕ. Η μελέτη ξεκινάει με το κεφάλαιο της Εισαγωγής, που ακολουθείται από μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, γύρω από την έννοια του προσανατολισμού προς την αγορά και τις ΜΜΕ. Στη συνέχεια, αναλύεται το ερευνητικό μοντέλο και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν σε μια ποιοτική μέθοδο έρευνας για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων. Η εγκυρότητα του προτεινόμενου σύνθετου μοντέλου ελέγχθηκε μέσω 17 συνεντεύξεων με ιδιοκτήτες/διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ, που είχαν ως αποτέλεσμα να εμπλουτιστεί περαιτέρω το αρχικό προτεινόμενο μοντέλο. Περιλαμβάνεται ακόμα αναλυτική περιγραφή του οδηγού και της δομής των συνεντεύξεων, καθώς και της διαδικασίας συλλογής δεδομένων. Στη συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και η ανάλυση των ευρημάτων. Το τελευταίο μέρος της μελέτης περιλαμβάνει την παρουσίαση των επιπτώσεων των ευρημάτων τόσο για τα στελέχη των ΜΜΕ όσο και για τους θεωρητικούς του μάρκετινγκ, καθώς και μια επισκόπηση των περιορισμών της μελέτης που ανοίγουν το δρόμο για μελλοντική έρευνα.
Λέξη κλειδί :Προσανατολισμός στην αγορά
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Πελάτης
Ανταγωνιστής
Προσωπικό δίκτυο
Market orientation
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Customer focus
Competition
Networking
Διαθέσιμο από :2022-03-25 12:34:38
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-25 12:34:38
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Polyzopoulou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf