ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της εκπαίδευσης στη ψυχολογική ασφάλεια και την απασχολησιμότητα των εργαζομένων
Εναλλακτικός τίτλος :The effect of training on psychological safety and employability
Δημιουργός :Κρίμπαλη, Φιλαρέτη- Μαρία
Συντελεστής :Νικάνδρου, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :96σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και η διεύρυνση της αγοράς απαιτεί ενίσχυση των πρακτικών της ΔΑΔ, όπως ο Προγραμματισμός και η Διαχείριση Ταλέντου & η Εκπαίδευση και Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος είναι η εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσα από τον ανθρώπινο παράγοντα, ειδικότερα μέσα από την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, και την επακόλουθη τόνωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων. Η εστίαση δίνεται στην ψυχολογική διάσταση της απασχολησιμότητας και συγκεκριμένα στην αντιλαμβανόμενη, η οποία βασίζεται σε αυτό – αντιλήψεις των εργαζομένων. Στην προσπάθεια αυτή συνυπολογίζονται παράγοντες του οργανωσιακού περιβάλλοντος. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να εξετάσει αν η εκπαίδευση επιδρά στην απασχολησιμότητα και την ψυχολογική ασφάλεια των εργαζομένων. Ειδικότερα, μελετώνται τρεις μεταβλητές της εκπαίδευσης, η αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη (POS) για εκπαίδευση, τα ατομικά οφέλη και τα εργασιακά οφέλη που προκύπτουν από αυτή. Επίσης, μελετάται η σχέση μεταξύ POS και απασχολησιμότητας και η διαμεσολάβηση της ψυχολογικής ασφάλειας και των οφελών στη σχέση αυτή. Τα ευρήματα της έρευνας ( σε δείγμα Ν= 159) έδειξαν ότι η αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη συσχετίζεται θετικά με την ψυχολογική ασφάλεια, κατά αντιστοιχία με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Από την άλλη, δεν βρέθηκε συσχέτιση με την απασχολησιμότητα, παρά τις έρευνες που πιστοποιούσαν την ύπαρξη σχέσης. Οι υποθέσεις για διαμεσολάβηση της ψυχολογικής ασφάλειας αποτελούν μία καινοτομία της έρευνας, καθώς η σχέση δεν έχει μελετηθεί στο παρελθόν. Εντούτοις, οι υποθέσεις για διαμεσολάβηση, τόσο της ψυχολογικής ασφάλειας όσο και των οφελών δεν επιβεβαιώθηκαν, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για επέκταση του μοντέλου και περαιτέρω έρευνα.
The competitive business environment and the expansion of labor market require the strengthening of Human Resources practices, such as Talent Management & Training/Learning and Development. The goal is to ensure a competitive advantage based on human factor, through enhancing employability, and the consequent stimulation of knowledge and skills. The focus is on the psychological dimension of employability and specifically on perceived employability, which is based on it - perceptions of employees. In order to accomplish this, organizational factors are taken into account. The present study aims to examine whether education affects the employability and psychological security of employees. In particular, three variables of education are studied, the perceived organizational support (POS) for education, the personal benefits and the work- related benefits that result from it. The relationship between POS and employability and the mediation of psychological security and benefits in this relationship are also studied. The research findings (in sample N = 159) showed that perceived organizational support is positively correlated with psychological security, in accordance with the existing literature. On the other hand, no correlation was found with employability, despite the research’s contrary findings. Psychological safety mediation hypotheses is a novelty of research, as the relationship has not been studied in the past. However, the hypotheses for mediation, both of psychological security and of benefits, were not confirmed, leaving the field open for model extension and future research.
Λέξη κλειδί :Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
Αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη (POS)
Απασχολησιμότητα
Αντιλαμβανόμενη απασχολησιμότητα
Ψυχολογική ασφάλεια
Ατομικά οφέλη εκπαίδευσης
Εργασιακά οφέλη εκπαίδευσης
Human resources learning
Human resources development
Training
Perceived Organizational Support (POS)
Employability
Perceived employability
Psychological safety
Personal benefits
Career-related benefits
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-26 21:29:42
Ημερομηνία αποδοχής :2022-03-29 13:06:07
Δικαιώματα χρήσης :Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Krimpali_2022.pdf

Τύπος: application/pdf