ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ψηφιακή συνέντευξη: η επίδραση της γενιάς & του σταδίου καριέρας στις αντιδράσεις των υποψηφίων & την οργανωσιακή ελκυστικότητα
Εναλλακτικός τίτλος :Digital interview: the impact of generation & career stage on candidate reactions & organizational attractiveness
Δημιουργός :Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Συντελεστής :Γεωργίου, Κωνσταντίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :108σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9295
Περίληψη :Κεντρικός πυλώνας της εν λόγω εργασίας είναι η ψηφιακή συνέντευξη και οι αντιδράσεις τωνυποψηφίων απέναντι σε αυτήν και τον οργανισμό. Οι υποθέσεις εργασίας περιπλέκονται γύρω από τους παράγοντες του μοντέλου της διαδικαστικής δικαιοσύνης (Gilliland, 1996) (ευκαιρία για απόδοση, παγκόσμια δικαιοσύνη, διαδικαστική δικαιοσύνη) και εκείνου της τεχνολογικής αποδοχής (ΤΑΜ)(αντιλαμβανόμενη ευκολία στη χρήση, χρησιμότητα, πρόθεση για χρήση). Παράλληλα, στο θεωρητικό μοντέλο προστέθηκε η επίδραση της ηλικίας (γενιάς) και του σταδίου καριέρας ως διαμεσολαβητικοί παράγοντες καθώς και οι ανησυχίες περί ιδιωτικότητας. Η έρευνα διεξήχθη με την χορήγηση onlineερωτηματολόγιου στο άμεσο κοινωνικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον. Πριν τη συμπλήρωσή του οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρακολουθήσουν ένα video διάρκειας 1 λεπτού που περιέγραφε τη διαδικασία της ψηφιακής συνέντευξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ηλικία (γενιά) δεν διαμεσολαβεί την σχέση της αντιλαμβανόμενης ευκολίας στην χρήση και χρησιμότητας με το αίσθημα της δικαιοσύνης ούτε εκείνης μεταξύ της ευκολίας στην χρήση και χρησιμότητας και της διαδικαστικής δικαιοσύνης με τις συμπεριφορικές προθέσεις (σύσταση οργανισμού σε άλλους, αποδοχή της θέσης εργασίας). Ούτε το στάδιο καριέρας διαδραμάτισε ρόλο στην αίσθηση δικαιοσύνης, ευκαιρίας για απόδοση και στις προθέσεις απέναντι στον οργανισμό (π.χ. σύσταση του οργανισμού σε άλλους). Αντίστοιχα, τα ζητήματα ιδιωτικότητας δεν επηρέασαν αρνητικά την αίσθηση δικαιοσύνης, την οργανωσιακή ελκυστικότητα και κύρος καθώς και τις συμπεριφορικές προθέσεις. Εντοπίστηκε όμως η ύπαρξη σχέσης μεταξύ αντιλαμβανόμενης ευκολίας στη χρήση και χρησιμότητας με την δικαιοσύνηκαι όλων αυτών με τις συμπεριφορικές προθέσεις και την οργανωσιακή ελκυστικότητα. Αυτή η έρευνα προτείνει ότι ένας καίριος παράγοντας που πρέπει να διασφαλίζουν οι οργανισμοί στις διαδικασίες στελέχωσης είναι αναντίλεκτα την αίσθηση ότι είναι δίκαιες, εύκολες στη χρήση και κατάλληλες για τον σκοπό που έχουν δημιουργηθεί. Κρίνεται ωστόσο σπουδαίο να μελετηθεί περαιτέρω η επίδραση του δημογραφικού παράγοντα της ηλικίας (γενιάς) διότι δύναται να εντοπιστούν διαφορές όσο η ψηφιακή συνέντευξη καταλαμβάνει έδαφος στον τομέα της στελέχωσης.
The central pillar of this thesis is the digital interview and candidates’ reactions towards it and the organization. The research cases are complicated around the factors of the model of procedural justice (Gilliland, 1996) (opportunity for performance, global justice, procedural justice) and that of technological acceptance (TAM) (perceived ease of use, perceived usefulness, intention to use). At the same time, the influence of age (generation) and career stage as mediators and the privacy concernswere added in the theoretical model. The research was conducted by providing an online questionnaireto the close social and academic environment. Before completing it, participants were asked to watch a 1-minute video describing the digital interview process. The results showed that age (generation) does not mediate the relationship between perceived ease of use, usefulness, and sense of justice nor that onebetween ease of use, usefulness, procedural justice, and behavioral intentions (recommendation to others, acceptance of job). Neither the career stage played a role in the sense of fairness, opportunity for performance and intentions towards the organization (e.g., recommendation of the organization to others). As well as privacy issues did not negatively affect the sense of justice, organizational attractiveness and prestige and behavioral intentions. However, a relationship was found between perceived ease of use and usefulness and justice and all of them with behavioral intentions and organizational attractiveness. This research suggests that a key factor that organizations need to ensure in recruiting processes is the sense that they are fair, easy to use and appropriate for the purpose for which they were created. However, it is important to further study the effect of age (generation) demographics because differences can be identified since the digital interview is gaining ground in the field of staffing.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακή συνέντευξη
Αντιδράσεις υποψηφίων
Διαδικαστική δικαιοσύνη
Γενιές (Χ, Υ, Ζ)
Στάδιο καριέρας
Digital interview
Candidate reactions
Technology Acceptance Model (TAM)
Gens (X, Y, Z)
Career stage
Διαθέσιμο από :2022-03-26 10:58:25
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-26 10:58:25
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadopoulou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf