ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος της πολιτισμικής νοημοσύνης (cultural intelligence - CQ) στην απόδοση των διεθνών στελεχών
Εναλλακτικός τίτλος :The role of cultural intelligence (CQ) in the job performance of expatriates
Δημιουργός :Μπίντα, Βιολέτα
Συντελεστής :Παναγιωτοπούλου, Λήδα (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Παναγιωτοπούλου, Λήδα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :149 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9298
Περίληψη :Η αποτελεσματική διαχείριση των θυγατρικών των πολυεθνικών επιχειρήσεων (MNEs- Multinational Enterprises) παγκοσμίως, αποτελεί μια πρόκληση δεδομένου της πολυπαραγοντικής φύσης των ζητημάτων των οποίων προκύπτουν από ένα τέτοιο εγχείρημα. Κύρια συνιστώσα της πρόκλησης αυτής αλλά και μέρος της λύσης του προβλήματος αποτελεί η ύπαρξη των κατάλληλων διεθνών στελεχών είτε πρόκειται για στελέχη κατ’ ιδίαν βούληση (Self-Initiated Expatriates) είτε υποκινούμενων από οργανισμούς (Company Assigned Expatriates) αλλά ταυτόχρονα και η αποτελεσματική τους διαχείριση. Κάτι τέτοιο δύναται μακροπρόθεσμα να ενισχύσει το βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του εκάστοτε οργανισμού. Αυτό από μόνο του αποτελεί μια άλλη πρόκληση αυτή τη φορά για τους επαγγελματίες της ΔΑΔ, η ευθυγράμμιση δηλαδή του επιχειρείν με τον ανθρώπινο παράγοντα. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση δύο νέων σχετικά εννοιών: της διαπολιτισμικής ευαισθησίας (Intercultural Sensitivity) και της πολιτισμικής ευφυΐας (Cultural Intelligence). Πρώτος στόχος αποτελεί η κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ των προαναφερθέντων μεταβλητών, του προσανατολισμού μάθησης (Learning Orientation), της μεταβλητής προδραστικής προσωπικότητας (Proactive Personality) αλλά και το να διερευνηθεί το κατά πόσο αυτές επηρεάζουν την απόδοση (Job Performance), την ικανοποίηση (Satisfaction) αλλά και την δέσμευση (Engagement) των διεθνών στελεχών είτε πρόκειται για SIEs είτε CAEs. Η μελέτη έδειξε πως η διαπολιτισμική ευαισθησία (Intercultural Sensitivity) επιδρά στην πολιτισμική νοημοσύνη (Cultural Intelligence) ακολουθούμενη από τη προδραστική προσωπικότητα και τον προσανατολισμό μάθησης. Ενώ στο ερώτημα του κατά πόσο αυτές επηρεάζουν την απόδοση, την ικανοποίηση αλλά και την δέσμευση των διεθνών στελεχών είτε πρόκειται για SIEs είτε CAEs διαπιστώθηκε ότι στην απόδοση, και την ικανοποίηση επίδραση έχει η προδραστική προσωπικότητα, ενώ στην δέσμευση επίδραση έχουν η προδραστική προσωπικότητα και ο προσανατολισμός μάθησης αντίστοιχα. Η μελέτη ολοκληρώνεται με προτάσεις πιθανών πρακτικών προς διευκόλυνση διαχείρισης ζητημάτων που αφορούν τα διεθνή στελέχη.
The effective management of multinational enterprises subsidiaries (MNEs) worldwide is a challenge given the multifactorial nature of the issues that arise from such a venture. The main component of this challenge and part of the solution is the existence of the appropriate expatriates, whether they are Self-Initiated (SIEs) or Company Assigned (CAEs) but also their effective management as well. This can enhance the sustainable competitive advantage of the organizations in the long run which comes to challenge one more time HR professionals, by making them to successfully align each business with the human factor. The purpose of this study is to explore two relatively new concepts: Intercultural Sensitivity and Cultural Intelligence. The first goal is to understand the correlation between Intercultural Sensitivity, Cultural Intelligence, Learning Orientation and Proactive Personality variable but also to investigate whether they affect Job Performance, Satisfaction and the commitment of international executives whether they are SIEs or CAEs. The study showed that Intercultural Sensitivity affects Cultural Intelligence followed by Proactive Personality and Learning Orientation. While, in the matter of whether they affect the Performance, Satisfaction and Commitment of expatriates, Proactive Personality was found to have an effect on Performance and Satisfaction, while Proactive Personality and Learning Orientation have an effect on Commitment, respectively. The study concludes with proposals for possible management practices to facilitate the management of expatriates.
Λέξη κλειδί :Διεθνή στελέχη
Πολυεθνικές επιχειρήσεις
Απόδοση
Δέσμευση
Ικανοποίηση
Cultural Intelligence
SIEs/ CAEs
Job performance
Learning orientation
Engagement
Διαθέσιμο από :2022-03-26 10:58:23
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-26 10:58:23
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Binta_2022.pdf

Τύπος: application/pdf