ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :European Union as international security actor
Εναλλακτικός τίτλος :Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής δρων ασφαλείας
Δημιουργός :Στρόρη, Μάριο
Συντελεστής :Μπουραντώνης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Σιώτης, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :43σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9399
Περίληψη :Η συγκεκριμένη εργασία είναι μια περίπτωση ανάλυσης - case study, της συμφωνίας J.C.P.O.A. μεταξύ Ε.Ε. και Ιράν. Σε αυτήν αναλύουμε την εξωτερική πολιτικη της ΕΕ, την πολιτικη ασφαλειας και πώς έχουν μετεξελειχθεί απο την Ευρωπαική Κοινότητα μέχρι και σήμερα. Η Ε.Ε. φαίνεται ικανή να λάβει διεθνή δράση για την ασφάλεια στην περιοχή, είτε λειτουργώντας ως μόνας, είτε σε συνεργασία με άλλες χώρες ή οργανισμούς ( Η.Π.Α. - Ν.Α.Τ.Ο.). Το δύσκολο είναι η απροθυμία και η έλλειψη κοινής στρατηγικής μεταξύ των χωρών της ένωσης και όχι τόσο η ικανότητα τους. Στην συνέχεια της εργασίας, αναλύουμε κάποιες μεθόδους διπλωματίας που έχει χρησιμοποιήσει η ΕΕ για τον κατευνασμό κρίσεων και διατήρησης της ασφαλείας στην περιοχή. Η επιρροή της ένωσης δεν έγκειται μόνο στην διπλωματία αλλά χρησιμοποιεί και οικονομικά μέσα για την επίτευξη των στόχων (επενδύσεις, οικονομικές συνεργασίες). Με αυτόν τον τρόπο αυξάνει την επιρροή της και την διαπραγματευτική της δυνατότητα. Στην συνέχεια, έχουμε την συμφωνία J.C.P.O.A. ως το αποτέλεσμα της διπλωματίας και της αποφυγής έντασης μεταξύ των κρατών. Η συμφωνία αυτή είναι ένα από τα μεγαλύτερα διπλωματικά επιτεύγματα της ένωσης και την έβαλε ξανά στο προσκήνιο ως Διεθνή Δρών Ασφάλειας. Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι η ένωση έχει την ικανότητα να λειτουργεί ως διεθνής δρών ασφάλειας, παρόλα αυτά είναι δύσκολο κάποιες φορές να υπερκεραστούν οι διαφορετικές και αντίθετες γνώμες στην ένωση. Φαίνεται τελικά, ότι πέραν της οικονομικής εμβάθυνσης στην Ε.Ε. επιθυμούν και την εμβάθυνση στην εξωτερικήπολιτική. Τέλος, η μεθοδολογία της εργασίας είναι, ανάλυση μελέτη περίπτωσης - case study, ( ΕΕ-Ιράν), όπου εξετάσαμε τα συστήματα, τις διαδικασίες λείψεις αποφάσεων και τις δομές λειτουργίας της ΕΕ καθώς και την γεωπολιτική θέση ισχύος του Ιράν. Για τα ανωτέτω καταφύγαμε σε επιστημονική βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση, σε αναλύσεις και εκθέσεις επιστημόνων και διεθνών οργανισμών, στην συναφθείσα συμφωνία μεταξύ ΕΕ-Ιράν J.C.P.O.A. και σε αρχεία επί του ζητήματος.
This post-graduate work, is a case - study analysis, regarding the J.C.P.O.A. agreement between European Union and Iran. In that project, we analyze the foreign affairs policy and the security policy of E.U. and who they have been evolved from the European Community until these days. European Union seems capable of taking international action on security, in the region, either acting alone or in cooperation with other countries or organizations (U.S.A. - N.A.T.O.). What is difficult, is the reluctance and lack of a common strategy between the countries of the union and not so much their ability. In the continuation of the work, we analyze some methods of diplomacy that the EU has used to calm crises and maintain security in the region. The union’s influence lies not only in diplomacy but also uses financial means to achieve its goals (investments, financial collaborations). In this way it increases its influence and its bargaining power. Next, we have the J.C.P.O.A. agreement , as a result of diplomacy and the avoidance of tension between states. This agreement is one of the union’s greatest diplomatic achievements and has brought it back to the forefront, as an International Security Actor. The conclusion is that the union has the capacity to act as an international security actor, yet it is sometimes difficult to overcome different and opposing views within the union. In the end, it seems that in addition to economic deepening in the EU, they also want to deepen foreign policy.Finally, the methodology of the work is, case study analysis, EU - Iran, in which we examined the systems, procedures, decisions and operating structures of the EU as well as the geopolitical position of Iran. For the above we resorted to scientific literature, Greek and foreign languages, to analyzes and reports of scientists and international organizations, to the concluded J.C.P.O.A. agreement between the EU - Iran and in files on the issue.
Λέξη κλειδί :Ε3
Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)
Κοινή Πολιτική Άμυνας - Ασφαλείας (ΚΠΑΑ)
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)
Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
Dispute Resolution Mechanism (DRM)
Low Enriched Uranium (LEU)
European External Action Service (EEAS)
Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX)
Διαθέσιμο από :2022-04-13 18:04:30
Ημερομηνία έκδοσης :03/26/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-13 18:04:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Strori_2022.pdf

Τύπος: application/pdf