ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύγχρονες μέθοδοι της επιχειρησιακής έρευνας και εφαρμογές τους στις εξαγορές και συγχωνεύσεις
Εναλλακτικός τίτλος :Modern methods of operation research and applications on M&As
Δημιουργός :Αναγνωστόπουλος, Λουκάς-Παρασκευάς
Συντελεστής :Λιάπης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Σιουγλέ, Γεωργία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :87σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Είναι ευρέως γνωστό ότι τα Μαθηματικά και τα Οικονομικά συνδέονται στενά. Υπό αυτό το πρίσμα προσπαθήσαμε να συνδέσουμε την Επιχειρησιακή Έρευνα, που είναι ένα πεδίο των Μαθηματικών που χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα σε όλες τις επιστήμες και τις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Επιχειρηματικής Ανάλυσης. Σε αυτή την εργασία προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά πώς χρησιμοποιείται η Επιχειρησιακή Έρευνα για την αξιολόγηση των όρων ανταλλαγής μεταξύ δύο εταιρειών που συγχωνεύονται. Χρησιμοποιήσαμε ανάλυση ευαισθησίας για να αναζητήσουμε ποιες οικονομικές μεταβλητές επηρεάζουν τους Όρους Ανταλλαγής και την αξία του premium/discount. Επίσης, χρησιμοποιήσαμε την προσομοίωση Monte Carlo για να αξιολογήσουμε πώς οι αλλαγές σε οικονομικές μεταβλητές επηρεάζουν τους Όρους Ανταλλαγής. Στην τελευταία ενότητα της εργασίας, προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε πώς χρησιμοποιείται ο Τετραγωνικός Προγραμματισμός για τη μεγιστοποίηση των κερδών της Μητρικής Εταιρείας, που προκύπτουν από την ανακατεύθυνση μετοχών και τον έλεγχο ενός ομίλου εταιρειών. Προσπαθήσαμε επίσης να ελαχιστοποιήσουμε τον αποτελεσματικό έλεγχο της μητρικής εταιρείας στις θυγατρικές. Τελευταία χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα evolver για να βρούμε τα μέγιστα κέρδη και τον ελάχιστο αποτελεσματικό έλεγχο και τη βέλτιστη δομή του ομίλου της εταιρείας. Ολοκληρώνοντας η παρούσα εργασία εστιάζει στην παρουσίαση εφαρμογών της Επιχειρησιακής Έρευνας στον τομέα των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών.
It is widely known that Mathematics and Economics are connected tightly. Under this assumption I tried to connect Operation Research, which is a field of Mathematics used in a great scale in all sciences and Mergers and Acquisitions, which are a very important piece of Business Analysis. In this paper I tried to present both theoretically and practically how Operation Research is used to evaluate the terms of exchange between two merging companies. I used sensitivity analysis to search which economic variables affect the terms of exchange and the value of premium/discount. Also, I used Monte Carlo simulation to evaluate how changes to economical variables affect the Terms of Exchange. In the last section of the paper, I tried to represent how Quadratic Programming is used to maximize the gains, of the parent group, occurring from redirecting shares and control over a group of companies. I also tried to minimize the effective control of the parent company to the subsidiaries. Last I used the evolver program to find the maximum gains and minimum effective control and also get the optimal structure of the company group. Concluding this paper focuses on presenting applications of the Operation Research in the field of Mergers and Acquisitions.
Λέξη κλειδί :Επιχειρησιακή έρευνας
Συγχωνεύσεις και εξαγορές
Δομή ομίλου
Βελτιστοποίηση
Monte Carlo simulation
Mergers and acquisitions
Operation research
Group of companies
Optimization
Ημερομηνία έκδοσης :01-03-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-13 13:32:22
Ημερομηνία αποδοχής :2022-04-18 10:56:27
Δικαιώματα χρήσης :Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Anagnostopoulos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf