ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The use of choice architecture tools in sustainable tourism: a systematic literature review
Εναλλακτικός τίτλος :Η χρήση των εργαλείων της αρχιτεκτονικής των επιλογών στο βιώσιμο τουρισμό: μία συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Δημιουργός :Chortis, Antonis
Χόρτης, Αντώνης
Συντελεστής :Karantinou, Kalipso (Επιβλέπων καθηγητής)
Baltas, George (Εξεταστής)
Thanos, Ioannis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :45p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9485
Περίληψη :In this systematic literature review we are going to examine whether the six tools of choice architecture can be used, and have the desired effect, to implement sustainability in tourism. Since tourism is an active sector of human economic activity and even though there are various studies in the field, that consist of primary data, they are scattered and should be collected into one review. This systematic literature review consists of studies that examine the relationship among choice architecture tools, sustainability and tourism, and their results come from the primary data they collected. The compilation of studies was exhaustive, and no relevant study was ignored. Literature consists of three specific pillars, tools of choice architecture, sustainability and tourism sector. Next, comes the Methodology. This chapter describes step by step the procedure that was followed to create this systematic literature review. Briefly this chapter is about the research approach, the building of the research question, the literature search strategy and the inclusion and exclusion criteria that were implemented. The two final chapters are the most entertaining ones, due to the original work that they contain. The Results chapter, where we get to see analyzed in a collective way the results of the 72 studies of the literature. Results are categorized in six parts, by tool of choice architecture. Every part is analyzed separately and mixed with other ones, to present the results extensively. The final chapter of the systematic literature review is the one with the most original work, the Conclusions. The results are being interpreted into conclusions, that wrap up our knowledge on the studied concept. Afterwards, the author argues about the contribution of this systematic literature review to the academic research and about the managerial and societal implications of the review’s findings. Finally, propositions for future research are made.
Σε αυτή τη συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας θα εξετάσουμε αν τα εργαλεία της αρχιτεκτονικής των επιλογών μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, για να επιτύχουμε τη βιωσιμότητα στον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι ένας σημαντικός κλάδος της ανθρώπινης οικονομικής δραστηριότητας και παρότι υπάρχουν αρκετές έρευενες πρωτογενών δεδομένων στο χώρο, είναι αρκετά διασκορπισμένες και θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε μία ανασκόπηση. Αυτή η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποτελείται από έρευνες που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ των εργαλείων της αρχιτεκτονικής των επιλογών, της βιωσιμότητας και του τουρισμού, και τα πρωτογενή αποτελέσματα τους. Η συλλογή των ερευνών ήταν εξαντλητική και καμία σχετική έρευενα δε λείπει. Η βιβλιογραφία βασίζεται σε τρεις πυλώνες, τα εργαλεία της αρχιτεκτονικής των επιλογών, τη βιωσιμότητα και τον τουρισμό. Στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία δημιουργίας αυτής της συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. Το κεφάλαιο αυτό αφορά την ερευνητική προσέγγιση, το ερευνητικό ερώτημα, τη στρατηγική αναζήτησης της βιβλιογραφίας και τα κριτήρια επιλογής ή απόρριψης της βιβλιογραφίας.Τα δύο τελευταία κεφάλαια είναι και τα πιο ενδιαφέροντα καθώς εμπεριέχουν το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που έγινε. Στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων αναλύονται οι 72 έρευνες που συμπεριλήφθηκαν και τα αποτελέσματα χωρίζονται σε 6 μέρη, ανάλογα με το εργαλείο της αρχιτεκτονικής των επιλογών. Κάθε μέρος αναλύεται ξεχωριστά και σε σύνθεση με τα υπόλοιπα, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Το τελευταίο κεφάλαιο αφορά στα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα, από όπου προκύπτει η σημασία της έρευνας αυτής. Στη συνέχεια συζητείται η συμβολή της έρευενας στην ακαδημαϊκή έρευνα και τα επιχειρηματικά, αλλά και κοινωνικά αποτελέσματά της. Τέλος, ακολουθούν οι συστάσεις για μελλοντική έρευνα.
Λέξη κλειδί :Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Αρχιτεκτονική των επιλογών
Βιωσιμότητα
Τουρισμός
Systematic literature review
Choice architecture
Nudge
Sustainability
Tourism
Διαθέσιμο από :2022-05-18 18:24:09
Ημερομηνία έκδοσης :05/03/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-05-18 18:24:09
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chortis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf