ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Big data & GDPR. A study of how the new EU data protection regulation impact the value of data
Εναλλακτικός τίτλος :Big data & GDPR. Μια μελέτη για το πώς ο νέος κανονισμός προστασίας δεδομένων της ΕΕ επηρεάζει την αξία των δεδομένων
Δημιουργός :Papantoni, Evangelia
Papanikou, Lydia
Παπαντώνη, Ευαγγελία
Παπανίκου, Λυδία
Συντελεστής :Mitrou, Lilian (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9525
Περίληψη :Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) έχει εφαρμοστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τη νομική του ισχύ επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις και αυστηρότερο καθεστώς. Αυτές οι κυρώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε χρεοκοπία επιχειρήσεων.Ο κανονισμός περιορίζει την επεξεργασία αυτή καθαυτή και αυξάνει το εύρος των προσωπικών δεδομένων που εξετάζονται. Ως εκ τούτου, η ικανότητα των εταιρειών να επιτύχουν υψηλή αξία μέσω της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων είναι περιορισμένη. Η οικονομία βασίζεται όλο και περισσότερο σε μεγάλα δεδομένα. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν θα μειωθεί η αξία των δεδομένων. Αυτό το άρθρο εξετάζει πώς ο GDPR επηρεάζει την αξία των δεδομένων μέσω της αλυσίδας αξίας των μεγάλων δεδομένων.Στις ακόλουθες τρεις φάσεις διεξάγεται η παρούσα έρευνα: στην πρώτη φάση πραγματοποιείται μια προκαταρκτική ανάλυση στην οποία εντοπίζεται ένα σύνολο οδηγών αξίας, στη δεύτερη ανάλυση που προσδιορίζει τις επιρροές από τον GDPR και στην τρίτη μια περίπτωση παρουσιάζεται μελέτη.Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλλονται: αξιοποίηση αξίας για το δημόσιο συμφέρον, αξιοποίηση της δύναμης των αλγορίθμων στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και ανακάλυψη νέας γνώσης μέσω της εξόρυξης δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, ο θετικός μακροπρόθεσμος αντίκτυπος διασφαλίζει μια βιώσιμη οικονομία δεδομένων.
The General Data Protection Regulation (GDPR) has been implemented by the European Commission. With its legal force, it imposes severe sanctions and a stricter regime. These sanctions can lead to business bankruptcy.The regulation restricts the processing as such and increases the range of personal data considered. Therefore, the ability of companies to achieve high value through big data analysis is limited. The economy is increasingly based on big data. The question, therefore, arises as to whether the value of the data will decrease. This paper examines how the GDPR affects the value of data through the big data value chain.In the following three phases the present research is conducted: in the first phase a preliminary analysis is performed in which a set of value guides is identified, in the second analysis is performed which identifies the influences from the GDPR and in the third, a case study is presented.The present study shows that the short-term effects raise concerns about the constraints imposed: harnessing value for the public interest, harnessing the power of algorithms in automated decision-making, and discovering new knowledge through data mining. On the other hand, the positive long-term impact ensures a sustainable data economy.
Λέξη κλειδί :Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Big data
General Data Protection Regulation (GDPR)
European Union (EU)
Regulation
Data protection
Διαθέσιμο από :2022-06-01 10:37:21
Ημερομηνία έκδοσης :03/31/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-06-01 10:37:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papantoni_Papanikou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf