ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αποτίμηση ηλεκτρονικού εμπορίου
Εναλλακτικός τίτλος :Valuation of e-commerce
Δημιουργός :Τσιπόκα, Ιωάννα
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :49σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9537
Περίληψη :Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη ραγδαία εξέλιξη του Ηλεκτρονικού εμπορίου, τόσο από νεοσύστατες επιχειρήσεις όσο και από ήδη υπάρχουσες και καταξιωμένες στον εκάστοτε κλάδο. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 15 επιχειρήσεις σε Αμερική και Ευρώπη, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Έπειτα από αυτή τη μελέτη, αναπτύχθηκαν δύο μοντέλα αποτίμησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Ηλεκτρονικό εμπόριο και αναλύουν το πώς επηρεάζεται η Κερδοφορία και η Ανάπτυξη των Κερδών από συγκεκριμένους δείκτες που υπολογίστηκαν για τη δεκαετία 2011-2020.Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο υιοθετήθηκε αρχικά από της εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στην Αμερική, όμως στη συνέχεια παρατηρήθηκε η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου με σκοπό τις διεθνείς πωλήσεις και από τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Η ανάπτυξη αυτή ξεκινά σημειώνεται το 1999 .Το ηλεκτρονικό εμπόριο παράγει πλούτο τόσο στις startups όσο και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις που ξεκινούν να χρησιμοποιούν το μέσο αυτό.Οι εικονικές αγορές (Virtual Markets) βασίζονται σε γερές υποδομές ασύρματου και ενσύρματου διαδικτύου ,ενώ χαρακτηρίζονται από τη σύνδεση των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο,την εστίαση στις συναλλαγές μέσω διαδικτύου,τη σημασία της πληροφόρησης σε ό,τι αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες καθώς και την υψηλή εμβέλεια της πληροφόρησης αυτής. Μέσω του Ηλεκτρονικού εμπορίου ,οι συμφωνίες γίνονται πιο εύκολα και τα φυσικά γεωγραφικά σύνορα καταργούνται και δεν αποτελούν εμπόδιο στο να πραγματοποιηθεί μια συναλλαγή. Επίσης η πληροφόρηση των καταναλωτών είναι πιο άμεση και έτσι καταργείται η ασύμμετρη πληροφόρηση και οι ενδιάμεσοι πωλητές (μεσιτεία) απορρίπτεται, συνεπώς και οι τιμές μεταβάλλονται αντίστοιχα λόγω της άμεσης εξυπηρέτησης, υπάρχουν περισσότερα υποκατάστατα προϊόντα και πολλαπλάσια καινοτόμα
The research was conducted on the occasion of the rapid development of e-commerce, both by start-ups and by existing and well-known in the industry. The research sample consists of 15 companies in America and Europe, which are active in E-Commerce and are listed on the Stock Exchange.Following this study, two valuation models of companies operating in e-commerce were developed and analyzed how Profitability and Profit Development are affected by specific indicators calculated for the decade 2011-2020.E-Commerce was initially adopted by companies operating in the United States, but then there was an increase in the use of the Internet for international sales and by European companies. This growth begins in 1999. E-commerce generates wealth for both startups and other businesses that start using this medium.Virtual Markets are based on a strong wireless and wired internet infrastructure, and are characterized by the connection of businesses to the Internet, the focus on online transactions, the importance of information in terms of products and services and the high scope of this information.Through e-commerce, agreements are made easier and physical geographical borders are abolished and do not constitute an obstacle to a transaction. Consumer information is also more direct and thus asymmetric information is eliminated and intermediaries (brokerage) are rejected, therefore prices change accordingly due to immediate service, there are more substitute products and multiple innovations.
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρονικό εμπόριο
Αγορά
Αλυσίδα αξίας
E-commerce
Virtual markets
Value chain
Διαθέσιμο από :2022-06-19 20:41:51
Ημερομηνία έκδοσης :12/23/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-06-19 20:41:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsipoka_2021.pdf

Τύπος: application/pdf