ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κυβερνοεπιθέσεις: πρόπλασμα ενός εθνικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης
Εναλλακτικός τίτλος :Cyberattacks: towards a national crisis management plan
Δημιουργός :Πέτσα, Αναστασία-Μαρία
Συντελεστής :Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Στεργιόπουλος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Ντούσκας, Θεόδωρος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :123σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9538
Περίληψη :Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη των υπαρχόντων ευρωπαϊκών σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε θέματα Κυβερνοασφάλειας – Κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και η πρόταση μέτρων για την επιτυχή αντιμετώπιση τυχών κυβερνοεπιθέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα που ακολουθούνται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ αναλύονται και αξιολογούνται. Τέλος, προτείνεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις συνιστώσες που συνθέτουν ένα ικανό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών κυβερνοασφάλειας.
The aim of this thesis is to study the existing European emergency plans in matters of Cyber ​​Security - Cyber ​​Attacks, as well as to propose measures for the successful response to possible cyber attacks. In this context, best practices and standards followed by European Union countries, the United Kingdom and the United States are analyzed and evaluated. Finally, a comprehensive emergency plan is proposed for Greece, taking into account all the components that make up a competent cyber security contingency plan.
Λέξη κλειδί :Κυβερνοεπιθέσεις
Κυβερνοασφάλεια
Εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης
Cybersecurity
Cyberattacks
Incident response plan
Διαθέσιμο από :2022-06-20 23:42:52
Ημερομηνία έκδοσης :06/20/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-06-20 23:42:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Petsa_2022.pdf

Τύπος: application/pdf