ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το fintech στην Ελλάδα και η επίδρασή του στο χρηματοικονομικό περιβάλλον
Εναλλακτικός τίτλος :Fintech in Greece and the impact of fintech in the financial environment
Δημιουργός :Ζάγκας, Νικόλαος
Συντελεστής :Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :45σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9541
Περίληψη :Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την ανάλυση της Χρηματο-οικονομικής Τεχνολογίας (Fintech) και την εξέταση της επίδρασης της στο χρηματοοικονομική περιβάλλον, των προοπτικών και των τάσεων που δημιουργούνται από αυτην στον τραπεζικό κλάδο, αλλά και στις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από αυτήν. Η εργασία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην επίδραση του Fintech στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και αναλύοντας το πως η εφαρμογη του Fintech επηρεάζει το τοπίο των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών. Εν κατακλείδι, θα αναλυθούν όλες οι νέες τάσεις που προκύπτουν στον συγκεκριμένο τομέα και το πως η εφαρμογή τους θα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις, αλλά και στους καταναλωτές γενικότερα.
The purpose of this paper is the analysis of Financial Technology (Fintech) and the examination of its impact on the financial environment, the prospects and trends created by it in the banking industry, but also in the companies affected by it. The paper emphasizes in the impact of Fintech in Greece, presenting the companies operating in this field and analyzing how the application of Fintech affects the financial transaction landscape. In conclusion, we will analyze all the new trends that emerge in this sector and how their implementation will offer significant benefits to businesses and consumers in general.
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρονικές πληρωμές
Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Τράπεζες
Fintech
Bank
E-wallets
Διαθέσιμο από :2022-06-24 12:35:30
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-06-24 12:35:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zagkas_2022.pdf

Τύπος: application/pdf