ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγκριτική μελέτη των στάσεων, αντιλήψεων, κινήτρων και συμπεριφοράς των καταναλωτών χαμηλών/μη αλκοολούχων ποτών έναντι αλκοολούχων ποτών
Εναλλακτικός τίτλος :A comparative study of the attitudes, perceptions, motivations and behavior of consumers of low/non-alcoholic beverages versus alcoholic beverages
Δημιουργός :Ζερδεβάς, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Καραντινού, Καλυψώ (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Παινέσης, Γρηγόρης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :133σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9552
Περίληψη :Η παρούσα Διπλωματική Εργασία καλείται μέσω δεδομένων πρωτογενούς έρευνας να συγκρίνει την ανερχόμενη υποκατηγορία των χαμηλών/μη αλκοολούχων ποτών με την ευρύτερη και πιο διαδεδομένη κατηγορία των αλκοολούχων ποτών. Η δυναμική των προϊόντων χωρίς ή με λίγο αλκοόλ αυξάνεται συνεχώς λόγω των τάσεων που σχετίζονται με την υγεία και την ευεξία, φαινόμενο το οποίο ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο κατά την περίοδο της πανδημίας. Επιστημονικό ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η κατηγορία λόγω της ανωριμότητας της δεν έχει ερευνηθεί σε βάθος, το οποίο αποδεικνύεται από το μικρό αριθμό άρθρων που έχει δημοσιευτεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει ένα σημαντικό επιστημονικό κενό, στην κάλυψη του οποίου καλείται να συμβάλλει η παρούσα διπλωματική. Πιο συγκεκριμένα, σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η συγκριτική διερεύνηση των παραγόντων, των στάσεων/αντιλήψεων που διαθέτουν οι καταναλωτές για τις δύο προϊοντικές κατηγορίες, καθώς και της αγοραστικής πρόθεσης και της ανακάλυψης των μελλοντικών τάσεων για την κατηγορία των χαμηλών/μη αλκοολούχων προϊόντων. Ο ερευνητής επιδίωξε να το επιτύχει αυτό μέσω συνδυασμού ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Η ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ημιδομημένων προσωπικών συνεντεύξεων, απευθυνόμενη σε επαγγελματίες του χώρου και σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται γενικότερα στον κλάδο της εστίασης. Η ποσοτική έρευνα με σκοπό να αφουγκραστεί τους καταναλωτές, εστίασε αποκλειστικά σε εκείνους και υλοποιήθηκε μέσω ενός ψηφιακού ερωτηματολογίου που απαντήθηκε από 312 ερωτώμενους.
This Thesis seeks through primary research data to compare the emerging sub-category of low/non-alcoholic beverages with the broader and more widespread category of alcoholic beverages. The dynamics of alcohol-free or low-alcohol products is constantly increasing due to trends related to health and wellness, a phenomenon that has been further strengthened during the pandemic period. Scientific interest is caused by the fact that the category due to its immaturity has not been researched in depth, which is evidenced by the small number of articles that have been published worldwide. The result is that there is an important scientific gap, to the coverage of which the present diplomacy is called upon to contribute. More specifically, the purpose of this research is the comparative investigation of the factors, the attitudes/perceptions that consumers have for the two product categories, as well as the purchasing intention and the discovery of future trends for the category of low/non-alcoholic products. The researcher sought to achieve this through a combination of qualitative and quantitative research. The qualitative research was carried out through semi-structured personal interviews, addressed to professionals in the field and to people who are active in the catering industry in general. The quantitative research aimed at listening to consumers, focused exclusively on them and was implemented through a digital questionnaire answered by 312 respondents.
Λέξη κλειδί :Χαμηλά-μη αλκοολούχα ποτά
Αλκοολούχα ποτά
Συγκριτική μελέτη
Στάσεις
Συμπεριφορά καταναλωτών
Non-alcoholic drinks
Alcoholic drinks
Comperative study
Perceptions
Consumer behavior
Διαθέσιμο από :2022-07-04 13:38:32
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-04 13:38:32
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zerdevas_2022.pdf

Τύπος: application/pdf